Gautiod 10, Stenbocksvägen 7

Aktuellt

Byggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen för Gautiod 10 har varit överklagat till mark- och miljödomstolen. Den 18 juni avslogs överklagan av mark- och miljödomstolen, vilket innebär att detaljplanen nu vunnit laga kraft. Efter att planen vunnit laga kraft kan ansökan om fastighetsbildning och bygglov prövas med den nya detaljplanen som underlag. 

Processbild som visar standardförfarande, laga kraft.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 13 april 2016 i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Gautiod 10, Stenbocksvägen 7. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillåta fem lägenheter inom fastigheten.

Handlingar

Antagandehandlingar, beslut i byggnadsnämnden 2018-12-12 § 122

Plankarta
Planbeskrivning

Granskningshandlingar (13-28 augusti 2018)

Planbeskrivning granskning Gautiod 10
Plankarta granskning Gautiod 10
Underrättelse inför granskning av detaljplan för Gautiod 10

Samrådshandlingar (19 april - 31 maj 2018)

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Underliggande utredningar

Bebyggelseförslag, Ingemar Ståhl, arkitekt SAR 2017-11-30
Kulturmiljöanalys Gautiod 10, Tyréns 2018-03-29
Dagvattenutredning Marktema AB 2018-07-20

Beslut

Beslut BN 2016-04-13 § 21
Beslut BN 2018-12-12 § 122

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
Jonas.carlsson@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.