Modersmål och minoritetsspråk

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan samt i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Modersmålsundervisning erbjuds från årskurs 1. Enligt skollag och läroplan ska förskoleklassen arbeta med flerspråkiga elever på motsvarande sätt som förskolan.

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska det aktuella språket vara ett levande språk som används dagligen hemma. Minst en av föräldrarna ska ha språket som sitt modersmål. Det vill säga, det är inte tillräckligt att det bara är ett språk som familjen behärskar väl. Adopterade barn med annat modersmål än svenska kan också ha rätt till modersmålsundervisning. Det är rektor som fattar beslut om eleven har rätt till modersmål. 

Det ska finnas minst fem elever i kommunen som ska läsa språket för att undervisningen ska kunna starta. Detta gäller dock inte de nationella minoritetsspråken.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För dessa språk skiljer sig reglerna åt och det finns inte samma krav som för övriga modersmål.

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i ett nationellt minoritesspråk om en elev vill få undervisning i det och det finns en lämplig lärare. Det finns inte några krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Ansökan om modersmålsundervisning

Avanmälan av modersmålsundervisning

Mer information

Ärendegång vid ansökan modersmålsundervisning åk 1-9

Rutiner vid ansökan om modersmålsundervisning åk 1-9

Riktlinjer och rutiner för studiehandledning på modersmål

Samtal inför modersmålsundervisning

Ansökan om studiehandledning på modersmål

Avanmälan studiehandledning

Riktlinjer för modersmålsundervisning

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.