Behandling av personuppgifter

Den här sidan fungerar som övergripande information om personuppgiftsbehandling i kommunen på en generell nivå.

För mer information om specifik personuppgiftsbehandling, vänd dig till ansvarig företrädande verksamhet eller till kommunens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Till dataskyddsombudet kan du vända dig om du har frågor om personuppgiftsbehandling och om din fråga rör specifik personuppgiftsbehandling i en särskild verksamhet är det bra om du vänder dig direkt till företrädande verksamhet. E-post till kommunens dataskyddsombud:

dataskydd@danderyd.se

Det går också bra att ringa kommunens växel via 08-568 910 00 och be att få prata med dataskyddsombudet.

Rättslig reglering

Från och med den 25 maj 2018 lyder Sverige under en ny EU-förordning för dataskydd, skydd för den enskildes personliga integritet. I Sverige kallas den dataskyddsförordningen (DSF), men den går också under sitt internationella namn General Data Protection Regulation (GDPR). Regeringen har beslutat om en kompletterande dataskyddslag (2018:218) som trädde ikraft den 25 maj 2018. Utöver ovanstående kan det finnas ytterligare speciallagstiftning inom vissa verksamhetsområden. Företrädande verksamhet kan svara på när och om de tillämpar sådana författningar.

Vilka personuppgifter har vi?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk, levande person.

Personuppgifter som du lämnar till oss

Du kan lämna personuppgifter till oss på flera olika sätt - till exempel genom att du skickar e-post, använder våra e-tjänster och ansöker eller anmäler i ett ärende.

Personuppgifter som vi har samlat in från någon annan än dig

I vissa fall behöver vi inhämta personuppgifter från extern part, till exempel andra myndigheter såsom Skatteverket, för att det är nödvändigt i vår verksamhet. De företrädande verksamheterna kan svara på vilka uppgifter som hämtas från nationella register, men har mycket liten påverkan på de uppgifter som finns däri.

Vem är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas korrekt?

I Danderyds kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig. Våra utskott och kommunfullmäktige är inte personuppgiftsansvariga.

Vill du veta mer om tjänstemannaorganisationen:

Se kommunens organisationsbeskrivning

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Tjänstemannaorganisationen och den företrädande verksamheten kan ytterst svara på varför vi behandlar dina personuppgifter. Gemensamt för all behandling är att den görs med ett tydligt beskrivet ändamål, alltså syfte och skäl till att dina personuppgifter behandlas av oss.

Vem kommer åt dina personuppgifter?

Tjänstemannaorganisationen och den företrädande verksamhet som behandlar dina personuppgifter kan ytterst svara på vilka som har tillgång till dina personuppgifter. Vi följer lagstiftningens grundläggande princip om att endast den som har behov av dem och/eller rättslig grund får tillgång till dina personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Kommunens myndigheter och verksamheter lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som inkommer, upprättas och förvaras i kommunen blir allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen (1949:105). På begäran har vem som helst rätt att få ta del av allmänna handlingar. Om dina personuppgifter förekommer i allmänna handlingar kan dessa komma att lämnas ut på begäran. En sekretess- och menprövning utifrån offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) görs i varje enskilt fall innan ett utlämnande.

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Danderyds kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser, i sin myndighetsutövning, för att fullfölja avtal, för att genomföra uppgifter av allmänt intresse, efter en intresseavvägning och när du samtycker till det. Vill du veta vilken rättslig grund som gäller för en specifik behandling är det rekommenderat att du vänder dig till respektive företrädande verksamhet.

Tredjelandsöverföring

Med tredjeland avses länder utanför EU/EES. Kommunens personuppgiftsansvariga är skyldiga att informera dig, dels på din begäran men också när personuppgiftsbehandling sker, om dina personuppgifter överförs till tredjeland.

Hur länge finns dina personuppgifter kvar?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som registrerad, samt för att följa de gallringsbeslut som våra nämnder har fattat Vissa uppgifter kan komma att finnas kvar för evig tid om de omhändertas för arkivering i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Vilka rättigheter har du som registrerad?

E-tjänst för rätt till information

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i kommunen inklusive få information om behandlingen. För att nyttja den här rättigheten rekommenderar vi vår e-tjänst som du hittar här:

Om du inte har tillgång till e-legitimation så är du välkommen till kommunens kontaktcenter i Mörby centrum för legitimering och hjälp på plats.

Rätt till rättelse

Innan vi kan tillgodose den här rättigheten behöver du använda e-tjänsten för rätt till information. Det beror på att vi måste säkerställa din identitet samt söka efter dina uppgifter hos oss.

Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga kan du begära att få dem rättade genom att kontakta kommunen.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Innan vi kan tillgodose den här rättigheten behöver du använda e-tjänsten för rätt till information. Det beror på att vi måste säkerställa din identitet samt söka efter dina uppgifter hos oss.

Du har inte rätt att få dina personuppgifter raderade ur arkiv, allmänna handlingar eller i de fall vid har lagkrav som styr hur länge uppgifterna måste finnas kvar.

I dessa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade:

  • Behandlingen sker på ditt samtycke och du har återkallat samtycket.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Personuppgifterna har inte behandlats enligt lag.

Ovanstående ska inte behöva vara aktuellt då vi är skyldiga att löpande säkerställa att vi följer lagstiftningen.

Rätt till begränsning av behandling

Innan vi kan tillgodose den här rättigheten behöver du använda e-tjänsten för rätt till information. Det beror på att vi måste säkerställa din identitet samt söka efter dina uppgifter hos oss.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas till att enbart omfatta lagring under tiden frågan utreds.

Rätt till dataportabilitet

Innan vi kan tillgodose den här rättigheten behöver du använda e-tjänsten för rätt till information. Det beror på att vi måste säkerställa din identitet samt söka efter dina uppgifter hos oss.

Om du har ett avtal med oss eller samtyckt till personuppgiftsbehandling har du rätt att få dina uppgifter uttagna i ett digitalt format som möjliggör överföring till en annan personuppgiftsansvarig. Det gäller enbart de personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Rätt till att invända mot behandling

Innan vi kan tillgodose den här rättigheten behöver du använda e-tjänsten för rätt till information. Det beror på att vi måste säkerställa din identitet samt söka efter dina uppgifter hos oss.

Rätten att invända gäller när dina personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i vår myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandling får vi bara fortsätta behandla om dem om vi kan visa att våra intressen väger tyngre än dina eller om behandlingen sker på grund av rättsliga anspråk.

Vem ska du kontakta om du har synpunkter eller klagomål?

Synpunkter på personuppgiftsbehandling lämnas till företrädande verksamhet eller kommunens dataskyddsombud. Vi är tacksamma om du meddelar oss om det är någonting som du är missnöjd med avseende personuppgiftsbehandlingen. Om du har klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till exempel om du anser att kommunen inte tillgodoser dina rättigheter, har du också rätt att lämna detta klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen:

Datainspektionen

 

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.