Avgifter och regelverk

VA-taxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs av Danderyds kommuns fullmäktige.

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via anläggnings- och brukningsavgifter. I vår VA-taxa hittar du fullständig information om våra avgifter.

Vad är en anläggningsavgift?

Anläggningsavgift är en engångsavgift som du, som fastighetsägare, betalar när din fastighet ansluts till kommunala vattentjänster. Om- och tillbyggnad på redan ansluten fastighet är också avgiftsgrundande.

Vad är en brukningsavgift?

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du har tillgång till. Avgiften är uppdelad i tre fasta avgifter och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning. Fullständig information om brukningsavgifterna hittar du i vår VA-taxa.

Från och med 1 januari 2020 höjs VA-taxan. Som exempel ser du skillnaden i kostnaden för den rörliga avgiften per kubikmeter.

  • Med VA-taxan 2019 kostade det 15,57 kr per m3 levererat vatten (inkl. moms)
  • Med VA-taxan 2020 kostar det 16,86 kr per m3 levererat vatten (inkl. moms)

Information om de fasta kostnaderna det vill säga grundavgift, mätaravgift, tomtyteavgift hittar du i VA-taxa 2020.

VA-taxa 2020

Kontakta Veolia kundtjänst

I Danderyd sköter kommunens entreprenör Veolia abonnemang och fakturering av vatten- och avloppstjänster samt svarar på frågor om VA-taxan.

Om du ska flytta eller av annan anledning vill förändra ditt VA-abonnemang är det viktigt att detta rapporteras till Veolia kundtjänst. Vattenmätaren ska läsas av på flyttdagen och blankett skickas till Veolia kundtjänst.

Har du frågor om ditt abonnemang eller din vattenräkning kontakta Veolia kundtjänst:

Kontakta Veolia kundtjänst

Veolia kundtjänst är kommunens entreprenör för fakturering och kundservice. Det är Danderyds kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla i kommunen.

Telefon 08-568 912 90
kundtjanstdanderyd@veolia.com

För öppettider:

Veolia kundtjänst för Danderyds kommun

Regelverk

Lagen som styr kommunal VA-verksamhet kallas vattentjänstlagen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster). Där finns regler om när det skall anläggas kommunalt VA, hur den skall användas och hur man skall finansiera VA-anläggningen.

Grunden är att om det behövs större VA-anläggningar så bygger och förvaltar kommunen dessa. Fastigheterna som har nytta av anläggningen är i sin tur skyldiga att finansiera det hela via en taxa som kommunen beslutar om. I lagen finns regler för hur kommunens VA-taxa får se ut.

Eftersom medfinansiering är tvingande så är även reglerna för vem som skall vara med och finansiera anläggningen och kostnadsfördelning hårt reglerad i lagstiftningen. Trots det kan taxan se olika ut i olika kommuner så länge taxan är ”skälig och rättvis”.

Kommunen har också rätt att besluta om allmänna bestämmelser för brukandet av vatten och avloppsanläggningen, förkortat ABVA. Reglerna i denna måste följa vattentjänstlagen.

ABVA - Allmänna bestämmelser för användandet av VA

Om någon fastighetsägare anser att kommunen har tagit något beslut som bryter mot gällande lagstiftning så kan beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.