Solenergi och solceller

Genom att installera solpaneler eller solceller på ditt tak kan du producera din egen värme och el och bli mer självständig samtidigt som du gör en insats för miljön.

Solkartan visar solpotentialen för ditt tak

Danderyds kommun erbjuder dig möjligheten att ta reda på ditt taks solpotential genom en solkarta. Solkartan utgår från lasermätningar och tar hänsyn till ditt taks lutning och ger dig en indikation på hur mycket energi en solanläggning kan producera på ditt tak. Solkartan ger en första bild inför kontakt med installatör och tar inte hänsyn till skuggning från tex växtlighet.

Film: Vilken solpotential har ditt tak?

Solkartan - passar ditt tak för solenergi? (sök på din adress)

Läs mer om solkartan 

Bygglov för solpaneler eller solceller

Från och med den 1 augusti 2018 har en ny lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i  annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad. Åtgärden måste även följa gällande detaljplan.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

  • De ska följa byggnadens form.

  • Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.

  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

En komplett ansökan ska innehålla:

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov

Ansökan och handlingar kan e-postas till miljo.stadsbyggnad@danderyd.se eller skickas med post till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11. Om handlingar e-postas, bifoga varje handling som en egen fil i pdf-format.

Situationsplan

Kartor beställs via kart- och mätavdelningens e-tjänst. Den planerade åtgärden ska ritas in på kartan. Situationsplanen ska vara måttsatt och avstånd till fastighetsgränser ska anges. Normalt i skala 1:400. Kartor är en färskvara som inte får vara äldre än två år.

Kart- och mätavdelningens e-tjänst

Fasadritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 med huvudmått utsatta. Alla fyra sidor på byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda, tydliga och lättlästa. De mått som redovisas på fasadritningarna måste inkludera fasadmaterial.

Detaljritning

Redovisa tekniska lösningar och byggdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt, så som anläggningens uppbyggnad, mått, vinklar, infästningar i bärande konstruktioner med mera.

Takplan

Redovisa hur solenergianläggningen ska placeras på taket. 
Takplanen ska vara måttsatt. Befintliga skorstenar, installationer med mera ska också redovisas.

Kontrollplan

Ska beskriva den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan-och Bygglagen.

Bild

Fotografi/fotografier på byggnaden.

Produktblad

Ska inkludera beskrivning av utvändiga material och kulörer på solanläggningen med uppgift om NCS kulörer/färgtyp.

Tid och kostnad

Från det att ärendet anses komplett är handläggningstiden ca 4-6 veckor.
För en enkel anläggning är avgiften 2 566 kronor och för en större solenergianläggning 4 859 kronor.

Bidrag för investeringar i solceller

För solceller som ansluts till elnätet finns ett statligt stöd att söka hos Länsstyrelsen. Företag kan få bidrag för maximalt 30 procent av installationskostnaden och för övriga gäller 20 procent. Stödet beräknas på hela kostnaden för installationen. Stödet kan inte kombineras med andra kommunala eller statliga stöd eller ROT-avdrag. För solfångare finns inget stöd, men ROT-avdrag kan användas för arbetskostnaden.

Mer information

Information om solenergi, energi- och klimatrådgivningen

PM Solel 2019.pdf

Information kring bidrag för solceller, Länsstyrelsen

Svensk solenergi

Solceller, Energimyndigheten

Solelsportalen, Energimyndigheten

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.