Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för hur ett barn har det eller misstänker att barnet far illa, bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Här får du veta vad som händer vid en anmälan och även information om barns och ungas rättigheter vid brott.

Anmälan om oro för barn

Ett barn som utsätts för misshandel, sexuella övergrepp eller drabbats av bristande omsorg på grund av förälders oförmåga, missbruk eller psykisk sjukdom har rätt till skydd och eller stöd.

För konsultation samt orosanmälningar rörande oro för barn kan du kontakta socialsekreterare på socialkontorets mottagning för barn och unga (0-20 år). Det kan du göra utan att nämna namnet på det barn som ärendet rör.

Kontakt

Du når mottagningen för barn och unga lättast under telefontiderna:

Måndag - fredag 9.00 - 9.45

Du ringer via Danderyds kommuns huvudnummer på 08–568 910 00. De kan vid brådskande behov hjälpa dig vidare till rätt person även utanför mottagningens telefontid.

Danderyds huvudnummers öppettider

Är det akut oro: ring polisen på 112

Myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1§ socialtjänstlagen). Alla yrkesverksamma har en enskild skyldighet att anmäla oro.

Privatpersoner som får kännedom eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten (14 kap 1 c § socialtjänstlagen).

Föräldrar och/eller ungdom kan också söka hjälp själv hos socialkontoret. En ansökan innebär att en utredning inleds.

När en anmälan inkommer till socialkontoret genomförs en omedelbar skyddsbedömning om barnet har behov av omedelbart stöd eller skydd. En förhandsbedömning genomförs därefter då vårdnadshavare och helst även barnet kontaktas för att diskutera den inkomna informationen. En eventuell förtydligande kontakt kan tas med anmälaren. Därefter fattas beslut om utredning kring barnets situation ska inledas eller inte.

Faxnummer till Socialkontoret: 08-568 911 04.

Socialtjänstens utredning

En utredning genomförs enligt 11 kapitlet 1 o 2 §§ socialtjänstlagen då en anmälan inkommer med oro för barnets situation.

Utredningsprocessen inleds med att en utredningsplan formuleras tillsammans med vårdnadshavare och barn. I den formuleras frågeställningar som utredningen ska svara på samt vilka områden som ska utredas. Vid behov kan för barnet andra viktiga personer eller myndigheter t.ex. skolan eller förskolan kontaktas för att få en allsidig bild av barnets livssituation.

Två socialsekreterare samarbetar i utredningen och samtalar med föräldrarna och barnet.

Socialsekreterarna dokumenterar samtalen och alla kontakter som tas i utredningen. Vårdnadshavare samt barn över 15 år har rätt att ta del av uppgifter som inkommit under utredningstiden. Alla uppgifter är skyddade av sekretess för andra personer.

En skriftlig utredning ska vara sammanställd inom fyra månader. Utredningen avslutas med socialtjänstens analys, bedömning och beslut till vilken hjälp som skulle tillgodose barnets behov bäst.

Utredningsmetod

Barnets behov i centrum, BBIC, är ett system för dokumentation och uppföljning. Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete.

Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familjen och den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnets situation.

Vad händer om vi inte är överens?

Vanligtvis kommer vi överens med vårdnadshavare och barn om vilken hjälp som behövs till barnet. Då verkställs insatsen och målen för insatsen följs upp regelbundet.

Ibland tackar vårdnadshavare och/eller ungdom över 15 år nej till socialtjänstens förslag och då kan oftast inte insatsen genomföras. Kontakten avslutas oftast därmed.

Ibland bedöms barnets förhållanden vara så allvarliga att det finns risk för att barnets hälsa eller utveckling är i fara.

I sådana situationer kan barnet behöva vård och/eller skydd utanför det egna hemmet.

I de fall vårdnadshavarna inte samtycker till denna vård kan domstol besluta om vård enligt lagen om vård av unga, LVU, efter ansökan från socialtjänsten.

Vid dessa fall har alla parter rätt till juridiska ombud.

Mer information och blankett hittar du här:

Socialtjänstlagen

Brott mot barn

Om du misstänker att ett barn utsätts för brott/övergrepp eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus Stockholm Nord.

På Barnahus Stockholm Nord arbetar/samverkar polis, socialtjänst, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att hjälpa barn som blivit utsatt för brott. Lokalerna är anpassade för att barn skall trivas och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det. På Barnahus Stockholm Nord finns det även möjlighet att få krisstöd genom barn- och ungdomspsykiatrin.

Barnahus Stockholm Nord tar emot barn/unga som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relation. De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott samt hedersrelaterade brott. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

Barnahus Stockholm Nord är ett samarbete mellan 10 norrortskommuner (Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker), Polismyndigheten Stockholm Nord, Norrorts åklagarkammare i Stockholm och Stockholms läns landsting.

Sigtuna kommun är huvudman för socialtjänstens samordnare på Barnahus Stockholm Nord med lokaler i Sollentuna.
Barnahus Stockholm Nord bemannas av samordnare från socialtjänst och polis samt personal från BUP Barnahusteam och Barnskyddsteamet.

Barns och ungas rättigheter vid brott

Man har rätt att må bra och känna sig trygg i sin vardag. Men alla har inte den möjligheten. Många unga är med om brott. Ofta handlar det om någon form av våld, men det kan också vara att någon säger taskiga saker. Ibland kan det vara svårt att veta om det som har hänt är ett brott eller inte. Om det känns dåligt i kroppen har du rätt att få hjälp även om det som har hänt inte är ett brott.

Om du möter barn som du tror upplever våld, blir misshandlade eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Som vuxna har vi ansvar att agera för barnens bästa.

På webbplatsen Jagvillveta.se kan du hitta information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas för dig som varit med om brott och om var du kan få hjälp. Här får du också veta vad som händer om du anmäler eller om det blir rättegång. Informationen på flera olika språk. Innehållet riktar sig även till dig som inte själv har upplevt brott men som misstänker att någon i din närhet kan vara utsatt.

Jagvillveta.se

Barns rättigheter

I FN:s barnkonvention anges barns rättigheter. I konventionen sägs det att barnets bästa ska komma i första hand vid åtgärder som rör barn. Med barn avser konventionen alla människor under 18 år. Konventionen gäller inte som lag i Sverige men vi har förbundit oss att följa de rekommendationer som den ger.

I Föräldrabalken finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framförallt Socialtjänstlagen som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barn och deras familjer. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, reglerar socialtjänstens åtgärder när samtycke till vård inte kan nås.

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5

Ordinarie öppettider: måndag-fredag 8-16.30. Lunchstängt 12-13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.