Sammanträdesprotokoll - Käppala

Organ

Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2018-12-04

Plats och tid

Solna kl 15:00-17:00

Paragrafer

§§ 39-49

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-02

Datum då anslaget tas ned

2019-01-23

Förvaringsplats för protokollet

Käppalaförbundet