Edsviksvägen: Återställning efter ledningsbyte

De senaste åren har det pågått ett stort ledningsarbetet längs Edsviksvägen mellan Torsplan och Sätra Äng. Under sommaren återställs gata och mark igen.

Vad har gjorts på Edsviksvägen?

Kommunen har bytt ut de gamla ledningarna för dagvatten, dricksvatten och avlopp längs Edsviksvägen mellan Torsplan och Sätra Äng.

Arbetet skulle vara klart våren 2018. Men under arbetet med att gräva schakt för ledningarna grävdes ett vattenförande lager i marken fram. Det fyllde schakten med vatten och arbetet att lägga ner ledningarna tog längre tid. I december 2018 blev det klart.

Vad görs nu?

  • Trottoaren har återställts
    Vi har lagt kantsten, fyllt med grus och asfalterat.
  • Återställning av vägbanor
    Vi fräser upp översta lagret asfalt och lägger ny asfalt.

Asfaltering har genomförts under september.

Med förbehållning för eventuella ändringar och tillkommande arbeten.

Så påverkas du:

  • Under arbetets gång är det viss begränsad framkomlighet längs Edsviksvägen.

Dagvatten

Utloppet för dagvatten på Sätra Äng gestaltas med stenröse och blir ett naturligt utlopp för vatten ner mot Edsviken. Vi planterar slån och anlägger brädbro över ängsstigen. Staketet runt eken renoveras.

Frågor & svar

Hur tas dagvattnet omhand vid Sätra Äng?

I samband med ledningsbytet på Edsviksvägen ändrar vi också hur regnvatten tas omhand i området. Syftet är att förbättra skyddet mot översvämningar i bostadsområdet och främja det naturliga landskapet vid den södra delen av Sätra Äng. 

Dagvatten är regnvatten som sköljer över vägbanor och ner i brunnar och ut i nära vattendrag. 

Tidigare har dagvattnet från Edsviksvägen runnit i ett slutet rör rakt ut i Edsviken. En gammal typ av lösning som kan leda till övergödning och förorening. Det slutna röret för dagvatten har nu bytts till ett öppet utlopp vid södra delen av Sätra Äng. Ett litet åkerröse med natursten ska byggas kring utloppet. 

Det öppna utloppet gör att dagvattnet återfår sitt naturliga flöde ner mot Edsviken och långsamt renas. Insatsen är en del av återställandet av natur- och ängsmark i området.

Vad innebär det för landskapet i området?

Dagvattnet från utloppet kommer att mynna ut i ett våtare stråk ner till en uppsamlingsdamm som sedan för vattnet vidare vid ett begränsat ställe över den stig som korsar ängen. Här läggs en låg brädspång som gör att man utan problem kan passera torrskodd, precis som tidigare. 

Marken är naturligt fuktig och denna insats gör att vi kan bevara de arter som finns naturligt i området även för framtiden. 

Vid gräsytan nära Edsviksvägen har sand lagts ut för att på nytt driva upp ängsmark under kommande år. Sand med så lite organiskt material som möjligt är det bästa underlaget för att anlägga en bra och lättskött ängsyta.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.