Bygglovsbefriade åtgärder

Om du ska bygga, ändra eller riva din fastighet behöver du oftast byggnadsnämndens beslut om lov och startbesked innan du får sätta igång. Men det finns några åtgärder som kan utföras utan krav på lov och startbesked.

Alla mått nedan är absoluta. Det betyder att konstruktionen inte får överstiga de angivna måtten, annars krävs bygglov.

Altan

Den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Mer information på Boverket

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

• det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
• altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
• altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
• altanen ska vara en uteplats på marken.
• altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
• altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
• altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
• inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fasadändring

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial, förutsatt att byggnadens karaktär inte väsentligt ändras.

Ta alltid kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill ändra byggnadens exteriör, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring. Miljö- och stadsbyggnadskontoret hjälper dig även gärna med goda råd.

Friggebod

I anslutning till en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

För att byggnaden ska betraktas som fristående krävs i regel ett avstånd på minst 1,5 meter till närmsta byggnad.

Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea får vara max 15,0 kvadratmeter och taknockhöjden max 3,0 meter räknat från markens medelnivå.

Byggnaderna ska även placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan dock friggebodar placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter. 

Markförändring

Enligt praxis i kommunen kan markförändring som schaktning och uppfyllnad ske utan marklov under följande villkor:
- Markförändringen inte i någon sektion överstiger 0,5 meter mätt från befintlig marknivå (ej medelnivå).
- Markförändringen inte innebär en nämnvärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.
- Markförändring inte upprepas på samma del av tomten, lovfri markförändring är en engångsföreteelse.

Utöver detta rekommenderar kommunen följande:
- Markförändringen bör inte göras närmare tomtgräns än 2 meter.
- Släntlutning bör inte vara brantare än 1:3 på grund av rasrisken.

Markförändringar bör göras med omsorg. Förändringar av markens nivå påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan är en del av ett större landskap. Genom att ta tillvara på unika förhållanden, som till exempel bergsknallar, behåller fastigheten och landskapet sin specifika karaktär.

Mur

Enligt praxis i kommunen krävs inte bygglov för murar och stödmurar som är max 0,5 meter höga mätt från murens högsta sida.

Plank, staket, spaljé och pergola

Vid gathörn och utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,7 meter räknat från gatans nivå. Principen är densamma som för växtlighet. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera håll från korsningen räknat. På kommunens temasida för trafiksäkerhet finns mer information om detta.

Plank är en tät konstruktion som utan bygglov får uppföras till en höjd om max 1 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta.

Staket är en konstruktion med viss genomsläpplighet. Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 30 % kräver inte bygglov. Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.

Spaljé och pergola kräver inte bygglov. Sedan mitten av april 2016 gäller kommunens praxis att konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 70 procent för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola.

Pool

En pool som är helt nedgrävd eller placerad max 0,5 meter över mark kräver inte bygglov. Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen kan kräva lov. Tänk även på säkerheten.

MSB - Barnsäker pool

Skyddad uteplats med mur eller plank

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov med mur eller plank anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till bostadshuset. Detta om muren eller planket är max 1,8 meter högt, sträcker sig max 3,6 meter från huset och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
Med grannens medgivande kan den skyddade uteplatsens mur eller plank placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att bygga skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area om max 15,0 kvadratmeter och ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan skärmtak placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

Solpaneler och solceller

Från och med den 1 augusti 2018 har en ny lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad. Åtgärden måste även följa gällande detaljplan. För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De ska följa byggnadens form. Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Mer information

Bygglovjour: Kontakta bygglovjouren om du har frågor om bygglov eller vill boka tid för att träffa en handläggare. Telefon: 08-568 910 00 helgfria vardagar 9-11.

Boverket - När du inte behöver bygglov

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.