Bygglov och anmälan

Om du ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller riva en byggnad krävs bygg- eller rivningslov. Även om en åtgärd inte är bygglovspliktig kan en anmälan krävas.

Bygglov, marklov och rivningslov

Bygglov krävs när du ska:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Göra tillbyggnader.
 • Ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål, exempelvis ändra användning från bostad till kontor.
 • Uppföra murar eller plank.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner. Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar och golfbanor. Väsentligt ändra byggnader och anläggningar.
 • Väsentligt ändra en byggnads yttre, till exempel ändra kulör, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Rivningslov krävs när du ska:

 • Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.

Marklov krävs när du ska:

 • Schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Enligt byggnadsnämndens policy bedöms markförändringar mer än 0,5 meter som avsevärd ändring.
 • Fälla träd om det anges i detaljplanen.

Anmälan

 • Attefallsåtgärder (Dessa åtgärder gäller endast för en- och tvåbostadshus).
 • Ändring av en byggnads konstruktion eller avsevärd ändring av dess planlösning.
 • Installation av hissar och eldstäder.
 • Avsevärd ändring av installationer för ventilation, vatten och avlopp.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplan.
 • Hantering av farligt rivningsmaterial.

Bygglovsprocessen

Läs mer om hur bygglovsprocessen och handläggningen av ditt ärende ser ut, vad din bygglovsansökan ska innehålla samt vad du bör tänka på innan du skickar in din ansökan.

Bygglovsprocessen

FAQ

Hur lång är handläggningstiden, hur mycket du får bygga och vilken detaljplan gäller för din fastighet?

FAQ - Frågor om bygglovsprocessen

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.