Avgifter för bygglov

För behandling av bygglovsansökan eller ansökan om en anmälningspliktig åtgärd behöver du betala en avgift.

I dokumentet Vad kostar lovet/anmälan visas exempel på avgifter för de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Bygglovstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Vad kostar lovet/anmälan

Prisexemplen gäller för ärenden inom detaljplanelagt område utan avvikelse från gällande detaljplan. Areor beräknas i bruttoarea, BTA, det vill säga mätbara delar av våningsplan, plus eventuell öppenarea, OPA, vilket innebär mätbara öppna konstruktioner som exempelvis carportar.

Eventuella kartavgifter, lägeskontroll med mera debiteras separat. Eventuella anläggningsavgifter för vatten och avlopp debiteras separat enligt kommunens VA- taxa. Observera att en anläggningsavgift tas ut för projekt som innebär en tillkommande bruttoarea även om inga nya VA- anslutningar görs.

Kart- och mättaxa 2019

Avgifter för vatten och avlopp

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.