Överklaga skolplacering

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Beslut om placering på skolenhet regleras i skollagen.

Vad kan man överklaga?

Med vilket lagstöd fattas beslut om skolplacering? Beslut om placering på skolenhet regleras i skollagens 9 kap. 15 § (förskoleklass) och 10 kap. 30 § (grundskola):

(Skollagen 10 kap. 30 §) En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om:

  1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (nedan kallat första stycket), eller
  2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. (Nedan kallat andra stycket)

Beslut om skolplacering överklagas till olika instanser beroende på om det fattas enligt första eller andra stycket.

Överklaga rektors beslut om skolplacering enligt första stycket

Den som vill överklaga beslutet skall göra detta skriftligt och skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm. Överklagandet skall ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag du fick skolplaceringsbeslutet.

Överklaga rektors beslut om skolplacering enligt andra stycket

Beslut om skolplacering enligt andra stycket är mycket sällsynt i Danderyd. Det kan förekomma om en elev behöver förflyttas på grund av att de andra eleverna inte får trygghet och studiero. Beslut enligt första punkten i det andra stycket tillämpas inte i Danderyds kommun. Ett exempel när det kan användas är när en kommun bygger ett nytt bostadsområde nära skolan och några platser reserveras för just dessa elever.

Du skickar ditt överklagande, där du anger dina skäl för att beslutet ska ändras, till rektor för den skola som var ditt förstahandsval. Rektor tar ställning till ditt klagomål och ser inte han eller hon skäl att ändra beslutet skickas det vidare till Skolväsendets Överklagandenämnd.

Vad ska överklagan innehålla?

I era klagomål skall ni ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som ni stöder ert överklagande på. Ni bör också ange vilka eventuella bevis ni vill åberopa. Om era kontaktuppgifter inte tidigare angetts i ärendet bör Ni även ange sådana t.ex. bostadsadress, telefonnummer, e-post adress etc.

Mer information:

Överklagandenamnden

Om era kontaktuppgifter inte tidigare angetts i ärendet bör Ni även ange sådana t.ex. bostadsadress, telefonnummer, e-post adress etc. Om Skolväsendets överklagandenämnd bedömer att överklagan ska hanteras av Förvaltningsrätten så skickar de ärendet dit.