Anbudstävling Golfbanevägen

Golfbanevägen anbudstävling

Danderyds kommun bjuder in till anbudstävling om detaljplanelagd mark för bostäder vid Golfbanevägen i Mörby centrum. Prospekt samt andra handlingar som utgör underlag för tävlingen finns nedan under rubriken Prospekt respektive Bilagor 1-7.  Sista dag att lämna anbud var den 29 september 2016.

Kontaktperson

Frågor rörande tävlingen kan ställas via e-post till Jan Hessel,

Prospekt

Prospekt bostäder Golfbanevägen

Bilaga 1
Detaljplan D262 - plankarta
Detaljplan D262 - planbeskrivning
Detaljplan D262 - genomförandebeskrivning
Gestaltningsprogram
Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 2
Utkast till avtal om exploatering med överlåtelse av mark Golfbanevägen

Bilaga 3
Geo-PM
Geoteknisk promemoria Mörby centrum
GP01
GP02

Geo-rapport
Geoteknisk undersökning
Bilaga 1 till geoteknisk undersökning
Bilaga 2 till geoteknisk undersökning
G01
G02

Bilaga 4
Trafikutredning

Bilaga 5
Utdrag ur primärkarta
Utdrag ur primärkarta dwg

Bilaga 6
Styrdokument för dagvatten

Bilaga 7
Föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anbudstävling Golfbanevägen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.