Övriga styrdokument

Här finner du kommunfullmäktiges arbetsordning, reglementen samt styrdokument för Danderyds kommun.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Reglementen

Ansvarsfördelningen mellan Danderyds kommuns styrelser och nämnder styrs av ett regelverk som kallas reglemente. Varje nämnd och styrelse har ett eget reglemente. Reglementena beslutas av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Styrdokument

Klimat- och energistrategi 2016-2020 

Styrdokument för upphandling KS 2010-0183

Riktlinjer för upphandling KS 2010-0183, rev. 20140630

Riktlinjer för avtal KS 2004/0195

Informationssäkerhetspolicy 2011-2014

Rutiner för hantering av information

IT-strategi 2010-2014

Riktlinjer för IT

Kommunikationsstrategi

Krisledningsplan

Kultur- och fritidsplan 2016-2020

Miljöprogram 2016-2020

Styrdokument för dagvatten

Styrdokument för energieffektivisering 2012-2014

Trafikstrategi 2010-2020

Cykelplan

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Övriga styrdokument

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.