Nya bostäder vid Östra Mörbylund

Östra Mörbylund

Översiktsbild av planområdet sett österifrån

Planens syfte och huvuddrag

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2013 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för Östra Mörbylund. Planområdet är beläget väster om E18 strax söder om Danderyds Sjukhus och utgörs av fastigheterna Sjukhuset 4, 9, 10, Danderyd 3:196 samt del av Danderyd 3:188 och Sjukhuset 3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra främst bostadsbebyggelse som varierar mellan fem och 13 våningar. Detaljplanen möjliggör cirka 400 lägenheter.

Planskede

Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta detaljplanden vid sammanträdet som hölls den 19 juni 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 21 juli 2017.

planprocess laga kraft

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Klicka på bilden för mer information om planprocessen.

Handlingar

Granskningshandlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Samrådshandlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Underliggande utredningar:
Buller-  och vibrationsutredning
Riskanalys
Trafikutredning
Gestaltningsprogram reviderat 2017-01-26
Luftkvalitetsutredning 2014
Kompletterande luftutredning 2016-04-08


Buller- och vibrationsutredning uppdaterad 2016-04-14
Buller- och vibrationsutredning uppdaterad 2016-09-01

Programhandlingar
Programhandling

Kontakt

Malin Hultman
Telefon: 08-568 910 46
E-post:

Exploatör

Läs mer om projektet Inverness på Aros Bostads webbplats.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nya bostäder vid Östra Mörbylund

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.