Enebybergsvägen

Tekniska kontoret har efter beslut från tekniska nämnden arbetat fram en långsiktig plan för att utveckla Enebybergsvägen till en lokalgata. Gatan anpassas för busstrafik och får en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister, från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder.

Bakgrund till projektet

Tekniska nämnden gav den 14 mars 2012 tekniska kontoret i uppdrag att handla upp utredningen av Enebybergsvägen. Utredningens syfte var att ta fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik, gång- och cykeltrafikanter där genomfartstrafiken ska begränsas.

Utredningen pågick under 2012 där två olika samrådsmöten har hölls med allmänheten. Samråden var viktiga för att få in synpunkter och för att sprida information om projektets gång och om uppdragets mål. Synpunkterna från de båda samråden har sedan bearbetats och utretts, de utgör en viktig del av det färdiga konceptet för Enebybergsvägens framtida utformning.

Konceptet innebär en helt ny utformning av vägen för att skapa en trafiksäker huvudgata med prioritering av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Bland annat föreslås en bredare sammanhängande gång- och cykelbana längs den östra sidan, korsningar och passager föreslås göras upphöjda, hastigheten sänkas samt ny utformning av busshållplatserna. Sammantaget ska konceptet när det är färdigt skapa en trivsammare och trafiksäkrare gatumiljö samtidigt som genomfartstrafik begränsas på Enebybergsvägen.

Dokument

Dialog Enebybergsvägen - samrådskommentarer

Samrådsredogörelse

Enebybergsvägen rapport

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.