Kanoten 9

Kanoten 9: Fastigheten planeras delas i två, ingen ny bebyggelse föreslås.

Aktuellt

Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen för Kanoten 9 vid sitt sammanträde den 12 juni. Inga överklaganden inkom under prövotiden vilket innebär att detaljplanen fick laga kraft den 11 juli. Efter att planen vunnit laga kraft kan ansökan om fastighetsbildning prövas med den nya detaljplanen som underlag.

Antagandehandlingarna finns under rubriken "Handlingar".

Processbild som visar standardförfarande, laga kraft.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 6 december 2017 i uppdrag av byggnadsnämnden att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att dela parhusfastigheten Kanoten 9 i två fastigheter.

Handlingar

Antagandehandlingar (12 juni 2019)

Beslut
Plankarta
Planbeskrivning

Granskningshandlingar (30 april – 16 maj 2019)

Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev

Samrådshandlingar (19 juni -17 september 2018)

Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev

Övriga handlingar

Beslut BN 2017-12-06 § 128

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jenny Söderlund
jenny.soderlund@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.