Avgifter, styrdokument och abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för avfallshämtning och oavsett abonnemang så betalar du en grundavgift och viktavgift.

Avfallstaxa

I avgiften ingår bemannade återvinningscentraler, rullande miljöstationer och återvinningscentraler, kundservice, information, fakturering, avfallsplanering, insamling och behandling av avfallet.

I avfallstaxan finns samtliga priser för de avfallstjänster som erbjuds av Danderyds kommun.

Danderyds kommuns avfallstaxedokument 2019

Prisexempel av avfallstaxan för villor, lägenheter och verksamheter

Grundavgift

Grundavgiften är en fast årsavgift som baseras på behållartyp, behållarvolym och hämtningsintervall. Grundavgiften varierar också utifrån om matavfall sorteras ut eller inte.

Viktavgift

I Danderyd har vi en viktbaserad taxa vilket innebär att den som källsorterar kan minska sina kostnader genom att öka sin utsortering av till exempel förpackningar/tidningar och returpapper. Viktavgiften är en rörlig avgift som tas ur per kilo invägt avfall vid hämtning. Viktavgiften varierar beroende på abonnemangstyp.

Med en hög grad av källsortering minskar behovet av tömning, vilket också minskar sopavgiften genom att antal tömningsavgifter per kärl/tömningstillfälle minskar.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster så som hämtning av returpapper, trädgårdsavfall, fallfrukt med mera kallas för tilläggstjänster och är frivilliga att beställa. Tilläggstjänster går dock ej att beställa från Tranholmen.

Dessutom finns ett antal andra tilläggstjänster, till exempel beställning av lås till kärl, kärltvätt och gångavståndstillägg. Gångavståndstillägg innebär att du kan få dina avfallskärl hämtade inne på fastigheten mot en avgift. Kärlen kan dras i max 50 meter och avgiften varierar beroende på kärlens avstånd från sopbilen. Det är kostnadsfritt att ha kärlen placerade inom 10 meter från sopbilen. För att ha gångavstånd är det dock viktigt att dragvägen uppfyller alla krav från kommunens avfallsföreskrifter.

Nytt utseende på fakturan

Från och med oktober 2018 har fakturan för sophämtning ett nytt utseende där vikterna för mat- och restavfall är summerade per månad. Den nya summeringen ska underlätta för dig att se hur mycket avfall som ditt hushåll, din fastighet eller verksamhet genererar.

Vår förhoppning är att det ska inspirera till att sortera mer och på så sätt minska mängden avfall.

Avfallsplan och föreskrifter

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Danderyds kommun består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen. I avfallsföreskrifterna beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i kommunen. Avfallsplanen sätter upp mål för hur hanteringen av avfall ska se ut. Danderyds kommun har en gemensam avfallsplan tillsammans med övriga kommuner inom SÖRAB som är det avfallsbolag som kommunerna äger tillsammans. Nuvarande avfallsplan sträcker sig fram till 2020. 

Enligt kommunens föreskrifter ansvarar kommunen för insamling och hantering av allt hushållsavfall i kommunen. Detta medför att en fastighetsägare inte kan avsluta ett avfallsabonnemang för hushållsavfall.

Föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun

Avfallsplan

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.