Snöröjning i Danderyd

Kontaktinformation

Problem med snöröjning

Privat bostad
Felanmälan

Kommunal fastighet
08-568 912 85

Problem med sophämtning vid kraftigt snöfall
08-519 333 00

Snöplog som plogar snö på Danderyds gator
Danderyds kommun ansvarar för all snöröjning på gator och allmänna platser tillsammans med Svevia som har en gedigen fordonspark i beredskap.

Så arbetar Danderyds kommun med snöröjning

Kommunen ansvarar för all snöröjning på kommunala mellanstora vägar och villagator. Stora vägar som E18 (inklusive på- och avfarter) samt Edsbergsvägen är Trafikverkets ansvar. Mindre privata vägar ligger på samfälligheter och andra föreningars ansvar.

Från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator i kommunen är plogade.

Gator som används av många eller är avgörande för t ex kollektivtrafik snöröjs först. Till exempel

  • Bussgator
  • Huvudgator
  • Torgytor
  • Danderydsterminalen
  • Mörby centrum

Efter det plogas gator i bostadsområden.

Vid plogning av de större gatorna hjälps 3-4 plogmaskiner åt samtidigt för få så stor effekt av snöröjningen som möjligt. När huvudgatorna är plogade sprider maskinerna sedan ut sig på mindre gator i området.

När börjar vi ploga?

Pådrag för att ploga gång- och cykelbanor börjar vid två centimeters snödjup. Pådrag för kommunala huvudgator och lokalgator påbörjas vid fyra centimeters snödjup. Om det finns två gång- och cykelbanor längs samma väg plogas endast en av dem. Skottning av din infart ansvarar du som fastighetsägare för, även om den ligger på kommunal mark.

Trafikverket

Information samt checklista om vinter, snöröjning och sophämtning

Privat bostad

Vid problem med snöröjningen på den kommunala vägen utanför din fastighet kan du göra en felanmälan. 

Observera att från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator i kommunen är plogade. Gör först därefter en felanmälan.

Felanmälan 

Eventuell dagvattenbrunn intill din fastighet behöver du hålla fri från löv, snö och is. Beskär buskar och träd som hänger ut över gator samt gång- och cykelvägar. Grenar och växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordon vilket innebär att snöröjningen kan hindras eller att den blir sämre utförd.

Kommunal fastighet

Om du bor eller verkar i en kommunal fastighet och har problem med snöröjningen gör du en anmälan i e-tjänsten Felanmälan. (Se ovan.)

Sophämtning och postgång fungerar inte utan dig

Under vintern är det viktigt att du som fastighetsägare skottar och halkbekämpar vägen mellan avfallskärlen och sopbilen samt platsen där kärlen står. Tänk även på att skotta och halkbekämpa till din postlåda. Du ansvarar även för att ta bort snövallen som kan uppkomma vid plogning. Om detta inte är uppfyllt kommer avfallet inte att hämtas, men du kommer att debiteras som vanligt. Ta även bort snö från locken.

Skulle du få en utebliven sophämtning så kommer ditt avfall i sådana fall tömmas vid nästa ordinarie tömning, det vill säga att du som har hämtning varje vecka får ditt avfall hämtat nästkommande vecka och du som har hämtning udda veckor får hämtning nästa udda vecka. Om du vill ha hämtning tidigare än nästa ordinarie tömning så kan du, mot en avgift, beställa extra hämtning. Tänk på att inte skotta snön från din uppfart ut i gatan utan lägg snön på din egen tomt.

Läs mer om sophämtning och snöröjning

Halkbekämpning med sopsaltning och sandning

I Danderyds kommun används två olika typer av halkbekämpningsmetoder.

Saltlösning används på högtrafikerade bilvägar samt gång- och cykelvägar då denna halkbekämpningsmetod ger bäst effekt på vägar med mycket trafik. Spridning av saltlösning kan även användas i förebyggande syfte när halka väntas, därav kan våra fordon vara ute och salta även då det är plusgradigt. I övrigt används krossgrus, även kallad mekanisk halkbekämpning. Denna halkbekämpningsmetod ger bäst effekt på vägar där det är mindre mängder trafik.

Ett antal gång- och cykelvägar sopsaltas under vinterperioden i Danderyd. När det är mindre än -7 grader i vägytan (ej i luften) övergår sopsaltningen till traditionell sandning. Detta måste ske på grund av att laken som används vid sopsaltning innehåller 75% vatten och risken finns att ytan kan frysa. 

Läs mer om vintercykling och sopsaltade gång- och cykelvägar

Bortforsling av snö

När det finns tillräckligt med utrymme för snövallar inom vägområdet eller på angränsande mark, placeras snön där. I den mån det går undviks bortforsling av snö.

Så kan du göra för att minska snövallar vid din in- och utfart

Har du en in-/utfart till din fastighet kan vilken sida du lägger snön på spela stor roll för hur stor snövall det blir av plogbilen. Plogbilen plogar i vägens färdriktning och försöker i den mån det går skapa så små snövallar som möjligt. 

snöhög danderyd

Bild 1: stor snövall

På den första bilden har fastighetsägaren skottat snö från in-/utfarten och lagt på den vänstra sidan sett från utfarten. När plogbilen plogar i färdriktningen kommer delar av snöhögen att plogas med och en stor snövall skapas.

snöhög på höger sida danderyd 

Bild 2: liten snövall

På den andra bilden har fastighetsägaren placerat snön från in-/utfarten på den högra sidan sett från utfarten. Detta alternativ är bäst då snövallen som skapas av plogbilen blir mindre än i det första scenariot. Finns en annan in-/utfart nära din? Tänk på att placera snöhögen så att snöplogen inte får med sig den.