Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Krisberedskap i Danderyds kommun

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun ansvarar för att verksamheter inom kommunen fungerar, till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, skola och räddningstjänst. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Danderyds kommun ska verka för att samordna insatser vid kriser och extraordinära händelser inom kommunens geografiska område, så kallat geografiskt områdesansvar. Detta samordningsansvar omfattar också de som tillfälligt vistas i kommunen. Kommunen har dessutom ett ansvar att samverka med andra kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp. Läs mer om kommunens ansvar vid kriser och extraordinära händelser:

Danderyds kommuns krisledningskontor

Eget ansvar

Det är viktigt att du som individ tar ansvar för din egen säkerhet genom att förbereda dig för kriser och oväntade händelser. Läs mer om hur du kan förbereda dig:

Din egen beredskap

Akut hjälp

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Tjänsteman i beredskap

Danderyd kommun har sedan flera år en beredskapsfunktion i form av en Tjänsteman i Beredskap (TiB). Kommunens TiB-funktion har beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Huvuduppgiften för en TiB är att upprätthålla en beredskap för att effektivt hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

Tjänsteman i Beredskaps (TiB) uppgift är att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedömma hur det påverkar kommunen och när så behövs förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för verksamheten som berörs av händelsen. Beroende på vad som hänt kan TiB vara den som hanterar händelsen om den är av enklare karaktär. TiB kan även vara den som samlar och initialt leder kommunens centrala krisledning vid allvarligare händelse till dess annan tar över krisledningen.

Det är i de flesta fall räddningscentralen på Storstockholms brandförsvar som ansvarar för kontakten med kommunens TiB. Under ordinarie öppettider har Danderyds växel samma möjlighet.

Allmänheten ska inte kontakta TiB utan ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser ringa 112. Läs mer hur du larmar:

Att larma

Psykiskt och socialt omhändertagande

psykiskt och socialt omhändertagande

Om det sker en större olycka eller katastrof i Danderyds kommun aktiveras en så kallad Posom-grupp för att organisera stöd och hjälp till drabbade.

Posom betyder psykiskt och socialt omhändertagande. Gruppen består av representanter för kommunen, räddningstjänsten, polisen, primärvården, kyrkan och Civilförsvarsföreningen. Vid en större olycka eller katastrof i kommunen fungerar Posom-gruppen som styrgrupp för att organisera stöd och hjälp till drabbade och deras anhöriga. Posom-gruppen ingår i socialkontorets organisation och Posom-chef är social insatschef.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor och kriser som kräver snabba beslut och effektiva insatser. I räddningstjänstens uppgifter ingår att upprätta en beredskap för att begränsa skador på människor, egendom och miljö när en olycka eller kris inträffar.

Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst, antingen i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. I Danderyd kommun ansvarar Storstockholms brandförsvar (SSBF) för räddningsinsatserna i samband med olyckor och kriser. Exempel på händelser som SSBF ansvarar för är bränder och kemikalieutsläpp. En av SSBF:s viktigaste uppgifter är att förebygga olika typer av allvarliga händelser, till exempel bränder.

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där 10 kommuner samarbetar. Kommunerna är Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

Storstockholms brandförsvar ska skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Verksamheten ska bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället.

Storstockholms brandförsvar

Frivilliga resursgrupper

Frivilliga Resursgrupper, FRG, utbildas för att bistå invånarna och verksamheterna vid större händelser. FRG:s uppgift är att finnas tillhands om kommunens ordinarie resurser inte räcker till eller behöver förstärkas.

FRG rekryteras, utbildas och övas av Danderyds Civilförsvarsförening och inkallas genom kommunens försorg. FRG är inte lagstadgat men staten bekostar en grundläggande utbildning på 36 timmar och kommunerna står för vidareutbildning och övning. Kommunen har tecknat en överenskommelse med Danderyds Civilförsvarsförening och respektive FRG-medlem tecknar efter fullgjord utbildning avtal med kommunen.

Arbetet kan handla om att hjälpa till med information, stabsarbete, bemanning av värmestugor, krishante­ring, transporter och förplägnad. De kan också bistå polisen och räddningstjänsten och vara ett medmänskligt stöd till drabbade människor.

Överlevnadstips, filmer och föreläsningar

Försvarsutbildarna ger dig som invånare i Danderyds kommun möjlighet att på egen hand lära dig mer om krisberedskap genom filmer, quiz, föreläsningar och överlevnadstips. Materialet är helt kostnadsfritt och en värdefull källa till kunskap!

Försvarsutbildarnas överlevnadstips och material för din beredskap

Mer information

Civilförsvarsförbundet

Krisinformation

Röda korset i Danderyd

Sök skyddsrum i Danderyd - MSB:s kartportal