Samverkansavtal polis och kommun

Kontaktinformation

Säkerhetschef Johan Nordenmark


Samverkan mellan polis och kommun och även andra aktörer i samhället är en av de viktigaste metoderna för framgångsrikt förebyggande och trygghetsskapande arbete. På denna sida kan du läsa mer om hur Danderyds kommun och Lokalpolisområde Täby* har planerat för att det arbetet ska gå till i praktiken.

Handlingsplan

Danderys kommun och Lokalpolisområde Täby har utarbetat en handlingsplan för det förebyggande arbetet som sträcker sig till 2018. Vissa av målen beräknas vara uppfyllda i slutet av 2017.

Handlingsplanen har utvecklats mot bakgrund av en lägesbild som beskriver brott och trygghet i Danderyd. Man har även analyserat möjligheter och hinder för ett effektivt förebyggande arbete.

Danderyds kommun och Lokalpolisområde Täby - handlingsplan

Dialog med medborgare

Lägesbilden har sin grund i olika former av material såsom undersökningar och dialoger riktade till medborgare, besökare i kommunen och medarbetare, polisens statistik, statistik från kommunens undersökning av ungas livsstil och drogvanor och andra källor såom SCB:s frågeundersökning. I medarbetarundersökningen har man bland annat frågat om synpunkter som inkommer i verksamheternas vardagliga arbete.

Det har funnits möjlighet för tjänstemän på olika nivåer att ge synpunkter på resultaten och de slutgiltiga dokumenten.

Handlingsplanen beskriver vilka åtgärder som ska vidtas inom nio fokusområden:

  • Öka tryggheten på platser som upplevs som otrygga i kommunen
  • Minska inbrott och bildelsstölder
  • Trygg och säker stadsplanering
  • Arbete mot hot och våld och för trygghet 
  • Minska stöld och bedrägerier, i synnerhet brott mot funktionsnedsatt 
  • Minska brottslighet, otrygghet och ohälsa kopplat till alkohol, narkotika och tobak (ANT) bland ungdomar
  • Kommunicera helhetsperspektiv, både otrygghet och trygghet
  • Tillit till samhället
  • Kartläggning

Medborgarlöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är en form av samverkan med lokalsamhället som initierats av polisen. Lokalpolisområde Täby och Danderyds kommun har utarbetat ett gemensamt medborgarlöfte som ska utvärderas vid slutet av år 2017. Det bygger på resultat från synpunkter till kommunen samt den medborgarenkät som genomfördes 2016.

Medborgarlöftet finns även beskrivet i en kortversion för informationsspridning.

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte, kortversion

Struktur, ansvar för genomförande

Överenskommelsen beskriver den övergripande strukturen samt vilka funktioner som har ansvar för genomförandet av handlingsplanen.

Överenskommelsen

Förebygga brott och skapa trygghet genom samverkan

Läs mer om lokalt förebyggande arbete i en skrift som tagits fram av det nationella Brottsförebyggande rådet, Polisen samt Sveriges kommuner och Landsting:

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

* Ett lokalpolisområde utgör basen för polisens verksamhet. Grundprincipen är att
polisverksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdet om inte särskilda skäl talar mot det. Sådana skäl kan vara verksamhet som kräver särskild kompetens eller kompetens som sällan behövs. Täby lokalpolisområde omfattar fem kommuner, Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby och Österåker.