Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Kommunala funktionshinderrådet

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Kommunala funktionshinderrådet inom Danderyds kommun är ett rådgivande och samordnande organ i frågor som rör situationen och villkoren för personer med någon form av funktionsnedsättning.

Vilken funktion har rådet?

Kommunala funktionshinderrådet har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder. Kommunala funktionshinderrådet ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen. Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Kommunala funktionshinderrådet behandlar inga personärenden.

Hur leds rådet?

Funktionshinderrådet består av 6 representanter från vardera de i kommunen verksamma föreningar för funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen, socialnämden, tekniska nämnden, utskottet BRÅ, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och produktionsstyrelsen utser var sin representant.

För varje representant utses en ersättare som kallas vid ordinarie ledamots frånvaro. Mandatperioden för kommunens representanter är 2 år, övriga representanter väljs på 4 år. Socialnämnden utser rådets ordförande från sina representanter, vice ordförande utses av rådet bland representanter inom föreningar för funktionsnedsatta. 

Funktionshinderrådet har även ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter och två ersättare som utses bland representanterna. Ordförande är samma som i rådet och är sammankallande till arbetsutskottets möten. Utskottet kan sammankallas i brådskande ärenden men också för att bereda eller initiera ärenden till funktionshinderrådet och skriva förslag till yttranden.

Rådets möten

Kommunala funktionshinderrådet bör sammanträda minst fyra (4) gånger per år men kan ha extra sammanträden med anledning av någon angelägen fråga. Arbetsutskottet kan behandla brådskande ärenden.

Har du förslag?

Kommunala funktionshinderrådet välkomnar att du som enskild kommuninvånare ger förslag på frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som rådet kan jobba vidare med.

Kontaktpersoner och länkar

Ordförande Mats Nilsson (socialnämndens representant)
Sekreterare:

Utskick och frånvaroanmälan:
 

Representanter 2017

Regler för kommunala funktionshinderrådet

BRÅ Brottsförebyggande Rådet

HRF Hörselskadades Riksförbund

DHR Förbundet för samhälle utan rörelsehinder

Protokoll

Protokoll 2016-2017

Äldre protokoll