Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Författningssamling

I författningssamlingen hittar ni de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag. Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda och beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunens föreskrifter och avgifter

Föreskrifter
Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp ABVA
Avfallsplan
Föreskrifter om avfallshantering
Lokal ordningsstadga
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 2012
Lokala trafikföreskrifter
Tillägg - Tillstånd för installation av bergvärmepump
Avgifter
Avgifter barnomsorg 2017
Avfallstaxa 2012-2015

Gäller t.o.m. 2015.11.01 för Danderyd öster om E18.

Avfallstaxa från 1 januari 2017

Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2017.

Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område
Taxa för miljö och hälsa

Följande avgifter gäller för 2018:

• 1184 kronor/timme för tillsyn enligt miljöbalken

 

Taxa för livsmedelskontroll

Följande avgifter gäller för 2018:

• 1330 kronor/timme för planerad kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

• 1175 kronor/timme för registrering och extra offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter 

Mer information om kommunens avgifter för livsmedelskontroll

Taxor inom kommunen