Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Författningssamling

I författningssamlingen hittar ni de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag. Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda och beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunens reglementen, föreskrifter och avgifter

Reglementen
Reglemente för byggnadsnämnden
Reglemente för fastighetsnämnden
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Reglemente för socialnämnden
Reglemente för tekniska nämnden
Reglemente för utbildningsnämnden
Reglemente för valnämnden
Reglemente för överförmyndarnämnden
Föreskrifter
Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp ABVA
Avfallsplan
Föreskrifter om avfallshantering
Lokal ordningsstadga
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 2012
Lokala trafikföreskrifter
Tillägg - Tillstånd för installation av bergvärmepump
Avgifter
Avgifter barnomsorg 2017
Avfallstaxa 2012-2015

Gäller t.o.m. 2015.11.01 för Danderyd öster om E18.

Avfallstaxa från 1 januari 2017

Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2017.

Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område
Taxa för miljö och hälsa

Följande avgifter gäller för 2018:

• 1184 kronor/timme för tillsyn enligt miljöbalken

 

Taxa för livsmedelskontroll

Följande avgifter gäller för 2018:

• 1330 kronor/timme för planerad kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

• 1175 kronor/timme för registrering och extra offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter 

Mer information om kommunens avgifter för livsmedelskontroll

Taxor inom kommunen