Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna med några undantag.

Uppdrag

Nämndens uppgift omfattar grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskola, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux) och svenskundervisning för invandrare (Sfi) samt förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass. Nämnden handlägger även ärenden om avgiftsnedsättning enligt 6 paragrafen i socialtjänstlagen i förskola och skolbarnsomsorg. Vidare handlägger nämnden frågor om kommunalt vårdnadsbidrag.

I utbildningsnämndens uppgifter ingår inte utförandet av service och tjänster inom nämndens verksamhetsområde dvs. driften av förskolor, grundskolor, gymnasieskola med flera verksamheter. Dessa uppgifter fullgörs av produktionsstyrelsen för de kommunala resultat­enheterna eller av utomstående företag enligt beställning av utbildningsnämnden eller inom ramen för av fullmäktige godkända kundvalsystem.

Mer information

Möteskalender

Protokoll - utbildningsnämnden

Dokument för förtroendevalda

Ledamöter i utbildningsnämnden