Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Tekniska nämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna VA-anläggningar.

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna VA-anläggningar.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Uppdrag:

 • bevaka att miljö- och naturvårdsfrågorna beaktas i samhällsplaneringen.
 • verka för att kulturlandskapet, strandområdena, sjöarna och övriga naturområden vårdas och skyddas.
 • svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområde enligt Miljöbalken.
 • beakta energifrågorna vid exploatering, underhåll och drift av de kommunala anläggningarna som faller inom nämndens ansvarsområde så att Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning
 • tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde i syfte att kommunen bibehåller värdet på kommunens realkapital.
 • vara huvudman för kommunens vatten- och avloppsverk (VA-verket).
 • svara för avfallsplaneringen i kommunen samt utarbeta förslag och bereda ärenden vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen.
 • svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt Miljöbalken.
 • handlägga frågor om renhållningsabonnemang och debitering av renhållningsavgifter.
 • svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus som ankommer på kommunen enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 • främja trafiksäkerheten i kommunen genom att genomföra förbättringar i den fysiska trafikmiljön samt verka för allmän informations-, utbildnings- och kampanjverksamhet.
 • utöva kommunens befogenheter i ärenden angående upplåtelser av allmän plats enligt Ordningslagen
 • svara för kommunens kontakter med AB Stor-Stockholms lokaltrafik rörande kollektivtrafikförsörjningen i kommunen.
 • utöva kommunens befogenheter i frågor som rör parkeringsövervakning samt åtgärder enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall.

Mer information

Möteskalender

Protokoll - tekniska nämnden

Ledamöter i tekniska nämnden