Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna såvida visst ansvar inte åligger annan nämnd inom samma område.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska även utöva tillsyn enligt:

  • tobakslagen i de delar tillsynen inte åligger socialnämnden
  • strålskyddslagen vad gäller solarier
  • miljöbalken över naturreservat som beslutats av kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen i de delar detta inte åligger socialnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i övrigt aktivt medverka i kommunens förebyggande och övergripande miljöarbete samt i övrigt där miljö- och hälsoskyddsfrågor kan aktualiseras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta de förslag som är påkallade inom nämndens verksamhetsområde.

Mer information

Möteskalender

Protokoll - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden