Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Planerings- och uppföljningsprocessen

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Planering och uppföljning är viktiga delar i kommunens styrmodell.

Planeringsprocessen (budgetarbetet)

Kommunstyrelsen fastställer under våren planeringsförut-sättningar och direktiv för nämndernas arbete med budget och verksamhetsplaner för nästkommande år. Under hösten lämnar respektive nämnd in sina budgetförslag och verksamhetsplaner.

I november varje år beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande år samt plan för de därpå följande två åren. 

Budgeten innehåller kommunens övergripande mål, nämndernas inriktningsmål och uppdrag  samt budget för nämnderna och kommunen som helhet. 

Uppföljningsprocessen

Kommunstyrelsen följer fortlöpande nämndernas verksamhet på övergripande nivå. Nämnderna tillsänder kommunstyrelsen en prognos för det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet fyra gånger per år. 

Uppföljning sker genom undersökningar bland Danderydsborna med flera, inkomna synpunkter och klagomål, avtalsuppföljning, interna och externa granskningar samt jämförelser med andra kommuner. 

Nämnderna dokumenterar måluppfyllelse och ekonomiskt utfall i kvartalsrapporter, delårsrapport och årlig verksamhetsberättelse. Kommunens samlade måluppfyllelse och ekonomiskt utfall redovisas och analyseras i kommunens årsredovisning, delårsrapport och även i rapporter för kvartal ett och tre.