Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-13 19:36

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Aktörer som brådskande söker kontakt med socialkontoret hänvisas till vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Kommunens mål

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunfullmäktige fastställer kommunens övergripande mål som anger den önskvärda allmänna inriktningen för kommunen.

Kommunens övergripande mål

  1. Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i.
  2. Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.
  3. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.
  4. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet.
  5. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.
  6. Företag verksamma i kommunen ska erbjudas ett gott näringslivsklimat.
  7. Kommunen ska ha låg kommunalskatt.
  8. Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

Danderyd tillämpar målstyrning

Danderyds kommun tillämpar målstyrning. För att utföra och utveckla verksamheten i Danderyds kommun är målstyrning avgörande. Kommunens modell för verksamhetsstyrning utgår från målens centrala betydelse. Kommunen har en tydlig målstruktur med mål på olika nivåer; från kommunens övergripande mål till nämndernas inriktningsmål och resultatmål.

Kommunen har en gemensam struktur för målstyrning som bidrar till en helhetssyn på verksamheten. 

I målmodellen finns tre olika målnivåer, övergripande mål för kommunen som helhet, inriktningsmål för nämnderna samt resultatmål för nämnderna. 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens övergripande mål som anger den önskvärda allmänna inriktningen för kommunen. Till de övergripande målen knyts inriktningsmål för kommunens olika nämnder. Nämndernas inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från respektive nämnd. Till nämndernas inriktningsmål ska resultatmål knytas. Resultatmålen ska vara tydligt orienterade mot medborgare och kunder och uttrycka nyttan för de som verksamheterna är till för. De ska vara härledda ur inriktningsmålen och mätbara. Nämnderna beslutar själva om sina resultatmål. 

Aktuella mål framgår av kommunfullmäktiges budgetbeslut för respektive år. 

Den politiska plattformen

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har träffat en överenskommelse för mandatperioden 2015-2018, kallad den politiska plattformen. Du kan läsa den här nedan.

Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus