Årsredovisning

Det ekonomiska resultatet för 2017 visar ett underskott om 16,3 miljoner kronor. Danderyds kommun har under året fortsatt att leverera verksamhet och service av god kvalitet. För samtliga åtta övergripande mål uppnåddes ambitionsnivån och överstegs för tre av målen: service, god ekonomisk hushållning och näringslivsklimat. Fortsatt goda resultat uppnåddes även i nationella mätningar och rankingar.

Nöjda invånare

När verksamhetsåret 2017 för Danderyds kommun summeras kan man konstatera att måluppfyllelsen är god. Vi uppnår de åtta övergripande målen och överträffar tre av dem. Våra resultat i medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde hösten 2017 är mycket bra. Danderyd når högsta resultat av de 131 deltagande kommunerna i två helhetsbedömningar: kommunen som plats att bo och leva på och nöjdheten med kommunens verksamheter. I Svenskt Näringslivs årliga rankning av det lokala företagsklimatet placerar sig Danderyd på femte plats av Sveriges 290 kommuner.

God ekonomi

Bedömningen av god ekonomisk hushållning väger samman ett verksamhetsperspektiv med ett ekonomiskt perspektiv. Målet innebär att alla verksamheter har ett ansvar för att säkerställa god ekonomisk hushållning inom ramen för sina politiskt beslutade uppdrag.

Danderyds skattesats 2017 var 17,35 kr vilket var näst lägst i Sverige efter Solna stad med 17,12 kr.

Årsredovisningen för 2017 (webbversion)

Samlade årsredovisningar

Danderyds kommun
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007