Årsredovisning

Det ekonomiska resultatet för 2016 visar ett överskott om 157,7 miljoner kronor. Även verksamhetsmässigt är resultatet mycket positivt. Av kommunens åtta övergripande mål bedöms sex vara uppfyllda och två delvis uppfyllda.

Nöjda invånare

I SCB:s medborgarundersökning, som genomfördes under våren 2016, fick Danderyd högsta resultat av de 133 deltagande kommunerna i samtliga helhetsbedömningar (Danderyd som plats att bo och leva på, nöjdheten med kommunens verksamheter samt möjligheten till inflytande i kommunen). I tidningen Fokus årliga ranking av Sveriges 290 kommuner placerade sig Danderyd på plats 8. I Svenskt Näringslivs återkommande undersökning om det lokala företagsklimatet kom Danderyd på plats 10.

God ekonomi

Kommunen bedöms sammanvägt nå målet om god ekonomisk hushållning 2016. Detta mot bakgrund av nämndernas kostnadseffektivitet, årets resultat, resultatet avstämt mot balanskravet samt de finansiella målen. Kommunen uppnår eller överträffar samtliga finansiella målnivåer. Soliditeten är fortsatt mycket stark, 61,4 procent. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna klarar målet om 100 procent och visar ett resultat om 91,4 procent.

Danderyds skattesats 2016 var 17,35 kr vilket var näst lägst i Sverige.

Årsredovisningen för 2016 (webbversion)

Samlade årsredovisningar

Danderyds kommun
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007