Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Handlingar och protokoll

Originalprotokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och nämnder finns tillgängliga hos respektive förvaltning. Om du har frågor om hur du kan ta del av protokollen, kontakta ansvarig förvaltnings registrator eller nämndsekreterare.

På kommunens webbsida publiceras protokoll, kallelser med tillhörande handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna. På grund av sekretess är vissa handlingar inte publicerade på webbsidan. Vissa personuppgifter är borttagna på grund av Personuppgiftslagen, PUL.

Kommunfullmäktige - handlingar och protokoll

Nämndernas sammanträdeshandlingar och protokoll

Byggnadsnämnden - handlingar och protokoll

Fastighetsnämnden - handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen - handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott - protokoll

Kommunstyrelsens produktionsutskott - handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden - handlingar och protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden - handlingar och protokoll

Socialnämnden - handlingar och protokoll

Tekniska nämnden - handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden - handlingar och protokoll

Valnämnden - handlingar och protokoll

Sök protokoll och möteshandlingar

För att hitta protokoll, kallelser och handlingar kan du också använda söksidan: Gå in på söksidan och klicka på fliken Protokoll och möteshandlingar. Här kan du välja vilken nämnd, protokolltyp och år du är intresserad av:

Söksida sammanträdeshandlingar och protokoll

Kallelsen med tillhörande handlingar

Kallelsen innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Till ärendena finns handlingar (bilagor) som publiceras om det inte strider emot PUL eller offentlighets- och sekretesslagen.

När publiceras protokollet?

Protokollen publiceras när de är justerade. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Efter justeringen ska protokollet granskas enligt personuppgiftslagen innan det kan publiceras på Internet. 

Protokollet finns omedelbart efter justering tillgängligt hos respektive nämnds/styrelses förvaltning. När det har justerats publiceras det på danderyd.se

Se kommunens anslagstavla