Sammanträdesprotokoll

Organ

Norrvatten

Sammanträdesdatum

2018-12-18

Plats och tid

Solna stadshus kl 17-17:50

Paragrafer

§§ 21-39

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-10

Datum då anslaget tas ned

2019-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Norrvatten, Sundbyberg

Sekreterare

Annika Palmgren