Sammanträde - Käppala

Organ

Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2018-12-18

Plats och tid

Solna stadshus kl 17:40-18:30

Paragrafer

§§ 1-20

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-03

Datum då anslaget tas ned

2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Käppalaförbundet