Sammanträdesprotokoll

Organ

Norrvatten

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Plats och tid

Solna

Paragrafer

§§ 67-79

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-08

Datum då anslaget tas ned

2019-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Norrvatten

Sekreterare

Annika Palmgren