Kungörelse: DANDERYD 3:167 m.fl. - Bygglov för bergtunnel samt vertikalschakt och förbindelsetunnlar till planerade ventilationsschakt 2018-12-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-21

Datum då anslaget tas ned

2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Info Danderyd, Mörby Centrum