Problem med belysning i Djursholm åtgärdat

2018-09-20 15:06

Problemen med belysningen i Djursholm är nu lösta. Felet låg i nätet med kaskaden som tänder upp stora delar av belysningen. Har du ytterligare frågor om belysningen, vänligen kontakta Information Danderyd

Skolval till årskurs 7

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Elever från Danderyd har förtur till de kommunla skolorna före elever från andra kommuner.

Skolval till årskurs 7 i kommunala skolor

Huvudprincipen i skolvalet är vårdnadshavarnas förstahandsval av skola. När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de som har skolan som förstahandsval. Ibland är det dock fler förstahandssökande än det finns platser. Vilka principer ska då skolorna följa?

Om det är fler förstahandssökande än det finns platser fördelas platserna efter närheten till skolan. Övriga förstahandssökande hänvisas då till andrahandsvalet.

Antagningsordning

  1. Förstahandsval
  2. Andrahandsval
  3. Tredjehandsval
  4. Danderydselev som inte har någon plats
  5. Elev från annan kommun

Den högsta prioriteten till alla skolval har dock elev med särskilda skäl. Det händer mycket sällan att en elev får särskilda skäl beviljade. Högre prioritet än förstahandsvalet till årskurs 7 har också elever som fortsätter inom samma resultatenhet.

Närhet

Avståndet mäts fågelvägen. Miljö-och stadsbyggnadskontorets digitala kartor och avståndsmätning används som underlag. Mätning görs av Bildnings- och omsorgsförvaltningen från närmaste fastighetsgränser mellan skolan och adressen där eleven är folkbokförd.

Särskilda skäl

Undantag kan göras från ordinarie antagningsregler för barn, som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Antagning på särskilda skäl prövas i varje enskilt fall i en elevvårdskonferens (eller motsvarande) under rektorns ledning. Det kan till exempel röra sig om sociala eller psykologiska skäl eller funktionshinder.

Målsättning i val till årskurs 7 ‑ elever från Enebyberg

Under flera års tid har elever som bor i Enebybergs norra område inte kunnat få sitt förstahandsval tillgodosett när efterfrågan överstiger platsutbudet i en av kommunens högstadieskolor. Eftersom de kommunala högstadieskolorna bägge är placerade centralt i kommunen har utbildningsnämnden uttalat en intention för att underlätta vidare skolgång för elev från Enebyberg som inte fått sitt förstahandsval.

Målsättningen gäller boende i Enebyberg som lämnar Brageskolan och som inte får sitt förstahandsval. Dessa bör därför erbjudas plats i en skola med andra elever från avlämnande skolklass.

Information om skolplacering

Det är rektorn som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar i skolorna i Danderyd är klara under första halvan av mars. Då skickas placeringsbesked till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Skolval till årskurs 7 i fristående skolor

Antagning till fristående skolor i Danderyd görs enligt antagningsordningen 1‑3 som gäller för kommunala skolor. Kontakta den aktuella skolan för att förvissa er om att den inte har andra antagningsregler.