Skolval till årskurs 4

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Skolvalet till årskurs 4 ska göras för de elever som ska börja årskurs 4 och som idag går i en skola som endast har undervisning för elever upp till årskurs 3.

Skolval till Danderyds kommunala skolor

Huvudprincipen i skolvalet är vårdnadshavarnas ska göra ett val av skola. Detta görs via vår e-tjänst, där du anger ett första-, andra- och tredjehandsalternativ. Du kan välja bland både kommunala och fristående skolor. När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de som bor i Danderyd och har skolan som förstahandsval.

Ibland är det dock fler förstahandssökande än det finns platser. Då fördelas platserna efter närheten till skolan. Fortfarande prioriteras de som är skrivna i Danderyds kommun. De som inte fått plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Antagningsordning

Kommunen har i första hand ansvar för att erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats.

Följande antagningsordning gäller för elever bosatta i Danderyd:

  1. Förstahandsval
  2. Andrahandsval
  3. Tredjehandsval
  4. Danderydselev som inte har någon plats

Särskilda skäl

Undantag från ordinarie antagningsregler kan göras för elever som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Det kan till exempel röra sig om sociala eller psykologiska skäl eller funktionshinder.

Sådana ansökningar prövas i varje enskilt fall i en elevhälsokonferens (eller motsvarande) under rektorns ledning. Det är rektorn i den skola som eleven söker till som beslutar om det särskilda skälet ska ge förtur eller inte.

Närhetsprincipen

Om antalet platser i en skola inte räcker till för antalet förstahandssökande så gäller närhetsprincipen. Det innebär att den som bor närmast har förtur.

Avståndet mäts fågelvägen. Miljö-och stadsbyggnadskontorets digitala kartor och avståndsmätning används som underlag. Mätning görs av Bildnings- och omsorgsförvaltningen från närmaste fastighetsgränser, mellan skolan och adressen där eleven är folkbokförd.

Information om skolplacering

Det är rektorn som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar i skolorna i Danderyd är klara under första halvan av mars. Då skickas placeringsbesked till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Skolval till en fristående skola i Danderyd

Om du vill söka till en fristående skola i Danderyd (Vendestigens skola eller Danderyds Montessoriskola) görs även detta via kommunens e-tjänst. Men, tänk på att du också måste kontakta den aktuella skolan för att förvissa dig om att den inte har andra antagningsregler.