Skolval till förskoleklass

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Elever från Danderyd har förtur till de kommunla skolorna före elever från andra kommuner.

Skolval till förskoleklass i kommunala skolor

Huvudprincipen i skolvalet är vårdnadshavarnas förstahandsval av skola. När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de som har skolan som förstahandsval. Ibland är det dock fler förstahandssökande än det finns platser. Vilka principer ska då skolorna följa?

Om det är fler förstahandssökande än det finns platser ges förtur till de som har ett äldre syskon på skolan.

  • Om det är fler med syskonförtur än det finns platser fördelas platserna efter närheten till skolan bland de med syskonförtur. Övriga förstahandssökande hänvisas då till andrahandsvalet.
  • Om det finns platser för samtliga med syskonförtur tas de in på skolan. Därefter fördelas platserna till förstahandssökande utan syskonförtur utifrån närhetsprincipen.

Om det finns platser kvar efter att förstahandssökande tagits in övergår antagningen till de med andrahandsval.

Antagningsordning

  1. Förstahandsval med syskonförtur
  2. Förstahandsval utan syskonförtur
  3. Andrahandsval utan syskonförtur
  4. Tredjehandsval utan syskonförtur
  5. Danderydselev som inte har någon plats
  6. Elev från annan kommun

Vad händer om du inte tilldelas förstahandsvalet?

Om en elev inte antas enligt förstahandsvalet blir han eller hon placerad på reservlista till skolan.

Frågan går också vidare till den skola som är andrahandsvalet. Även denna skola fördelar platserna i första hand efter elevernas förstahandsval. Finns platser kvar fördelas de till eleverna som har skolan som andrahandsval. Närhetsprincipen gäller om platserna inte räcker till.

Observera att syskonförturen endast gäller för förstahandsvalet. Om det inte finns plats på något av valen erbjuds eleven plats vid en kommunal skola som har plats.

Närhet

Avståndet mäts fågelvägen. Miljö- och stadsbyggnadskontorets digitala kartor och avståndsmätning används som underlag. Mätning görs av Bildnings- och omsorgsförvaltningen från närmaste fastighetsgränser mellan skolan och adressen där eleven är folkbokförd.

Målsättningen att en elev inte ska behöva gå förbi en skola på väg till sin skola avser skolvalen till förskoleklass till och med årskurs 6.

Särskilda skäl

Undantag kan göras från ordinarie antagningsregler för barn, som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Antagning på särskilda skäl prövas i varje enskilt fall i en elevvårdskonferens (eller motsvarande) under rektorns ledning. Det kan till exempel röra sig om sociala eller psykologiska skäl eller funktionshinder.

Information om skolplacering

Det är rektorn som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar i skolorna i Danderyd är klara under första halvan av mars. Då skickas placeringsbesked till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Skolval till förskoleklass i fristående skolor

Antagning till fristående skolor i Danderyd görs enligt antagningsordningen 1‑4 som gäller för kommunala skolor. Kontakta den aktuella skolan för att förvissa er om att den inte har andra antagningsregler.