Utbyggnad av nya bostäder i Östra Mörbylund

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

Östra Mörbylund

Aktuellt

Rivning av OT-center, inom fastigheten Sjukhuset 9, påbörjas i januari 2018 och pågår i cirka 3 månader. Arbetena kommer att pågå främst vardagar mellan klockan 7-17.

Aros Bostad planerar att påbörja första etappen av bostadsutbyggnaden under 2018.

Exploatör

Läs mer om projektet Invernesshöjden på Aros Bostads webbplats.

Bakgrund om gällande detaljplan

Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta detaljplanden vid sammanträdet som hölls den 19 juni 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 21 juli 2017.Planområdet är beläget väster om E18 strax söder om Danderyds Sjukhus och utgörs av fastigheterna Sjukhuset 4, 9, 10, Danderyd 3:196 samt del av Danderyd 3:188 och Sjukhuset 3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra främst bostadsbebyggelse som varierar mellan fem och 13 våningar. Detaljplanen möjliggör cirka 400 lägenheter.

Handlingar från planprocessen

Granskningshandlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Samrådshandlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Underliggande utredningar:
Buller-  och vibrationsutredning
Riskanalys
Trafikutredning
Gestaltningsprogram reviderat 2017-01-26
Luftkvalitetsutredning 2014
Kompletterande luftutredning 2016-04-08

Buller- och vibrationsutredning uppdaterad 2016-04-14
Buller- och vibrationsutredning uppdaterad 2016-09-01

Programhandlingar
Programhandling

Kontakt

Malin Hultman
Telefon: 08-568 910 46
E-post: