Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Edsvikens vattensamverkan

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Edsviken
Edsviken vattensamverkan arbetar för att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.

I Edsvikens vattensamverkan ingår kommunerna Sollentuna, Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm. Edsvikens stränder gränsar mot de tre förstnämnda medan övriga har avrinning till Edsviken via Igelbäcken. Avrinningsområdet som är 62 km² stort består till stor del av bebyggelse.

Edsviken vattensamverkan

Åtgärdsplan för renare vatten

Edsvikens vatten är bräckt och hem för både sötvattenlevande och marina arter. Havsviken är övergödd och hårt belastad av dagvattenavrinning från kommunerna inom avrinningsområdet. Tidigare okontrollerad avloppshantering har också satt sina spår. Detta har lett till syrebrist och begränsade villkor för växt- och djurliv.

Samverkan innebär bland annat att bygga upp gemensam kunskap kring Edsvikens värden och behov. Arbetet har resulterat i en verksamhets- och åtgärdsplan som revideras årligen. Rening av dagvatten från bebyggelsen inom avrinningsområdet är den mest prioriterade åtgärden tillsammans med en rad biotophöjande åtgärder, för fiskbeståndet och andra arter.