Samsöviken

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun rustar upp i Samsöviken. Den gamla kajen har varit i dåligt skick och har under 2018 förstärkts och fått en bryggpromenad. Under 2019 pågår ett ledningsarbete utmed Strandvägen.

 


Vad har gjorts?

Samsövikens kaj har förstärkts och höjts för att fungera som en starkare barriär mot sjön. Kajen har också klätts med ett 6 meter brett trädäck. Längs med kajen ska vi plantera och anlägga en gång- och cykelväg.

Samsöviken kaj

Vad händer nu?

Under 2019 pågår ett projekt för att rusta upp vatten - och avloppsledningar utmed Strandvägen. Under våren var planen att lägga ner nya ledningar i gatan innan plantering och asfaltering, men projektet har bromsats upp på grund av svåra markförhållanden.

Marken i Samsöviken är naturligt lerig med högt grundvatten, under arbetets gång har det dock visat sig att marken är mycket svårare att gräva i än vad projektet har räknat med. Nu ser projektet över möjliga lösningar för att komma vidare.

Samsöviken är ett omtyckt område och det finns en stor önskan om att göra hela parken tillgänglig igen. Byggetableringen kommer dock att behöva finnas kvar tills dess att projektet har besked om nästa steg. Vi uppdaterar denna sida allt eftersom vi får mer information.