Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Så kan du påverka

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

Att upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Här nedan kan du läsa om hur och när du kan påverka ett planförslag.

Du som är berörd av framtagandet av en ny detaljplan kan påverka genom att lämna dina synpunkter via brev eller e-post när planerna är ute på samråd eller granskning. Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen och det är främst tidigt i processen som det finns möjlighet att göra ändringar i planförslaget.

I vissa fall håller kommunen ett informationsmöte under samrådstiden och informerar om planen och möjlighet ges att ställa frågor. Alla berörda samrådsparter underrättas även via post och annonsering.

De samrådsparter som kommunen ska samråda med är länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten samt berörda kommuner, sakägare och myndigheter.

Läs mer om planprocessen.

Plan- och bygglagen 2010:900