Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Planuppdraget för östra Eneby torg avbryts

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

Aktuellt

Planuppdraget för östra Eneby torg återkallat

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari att avbryta pågående planarbete för östra Eneby torg, genom att återkalla tidigare uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Till sammanträdet hade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna gemensamt lagt ett beslutsförslag som innebar att fem villatomter skulle utgå ur planområdet och höjden på den nya bebyggelsen begränsas.

I samband med att detta beslutsförslag skickades ut till kommunstyrelsen, inkom ägarna till fastigheter som ingår i nuvarande detaljplaneområde med en gemensam begäran om att avbryta pågående planarbete.

Tjänsteutlåtande

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet som låg till grund för kommunstyrelsens beslut med bilagor:

Tjänsteutlåtande

Beslutsförslag

Avbrytande av planarbete och återkallande av planansökan

Bakgrund

I januari arrangerades två öppna hus där kommuninvånare gavs möjlighet att lämna synpunkter på planarbetet till såväl förtroendevalda som tjänstemän. Under plansamrådet för östra Eneby torg, som pågick 22 maj - 31 juli 2017, inkom 120 synpunkter från sakägare, myndigheter och andra intressenter. Många närboende framförde kritiska synpunkter som handlade om bland annat antal lägenheter, hushöjd, ianspråktagande av villatomter, trafik, parkering och skolfrågor. Dock var flera positiva till en upprustning och utveckling av området i mindre skala. Kommunen har sammanställt de synpunkter som kom in under plansamrådet, dessa redovisades för byggnadsnämnden 6 december.

Samrådssammanställning (pdf)

Om plansamrådet som pågick 22 maj - 31 juli

Ett plansamråd pågick under tiden 22 maj - 31 juli 2017. Ta del av samrådshandlingarna nedan.

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 att inte gå vidare med förslaget till detaljplan, utan att ett nytt förslag ska arbetas fram. 

planprocess plansamråd
Bilden visar hur långt detaljplanarbetet har kommit. Klicka på bilden för mer information om planprocessen.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 31 augusti 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för östra Eneby torg samt del av kvarteret Plogen. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga bostäder och verksamheter i området nordost om Eneby torg, omedelbart öster om Enebybergsvägen, samt norr om Eneby torg.

I februari 2017 godkände kommunstyrelsen principöverenskommelser mellan fastighetsägarna inom planområdet; Danderyds kommun och Djursholms AB, Aros Markutveckling AB, Patriam AB och TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB. Överenskommelserna syftar till att reglera parternas samarbete med att ta fram ett utvecklingsförslag för östra Eneby torg. I den pågående planeringsprocessen har byggherrarna förvärvat ett antal villafastigheter. Kommunstyrelsen beslutade även att utöka befintligt planuppdrag så att de nytillkomna fastigheterna inkluderas.

Det nya projektområdet omfattar cirka 40 000 kvm bruttoarea, vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 425 lägenheter. I området ska även en förskola ingå och ett nytt torg, ungefär mittemot västra Eneby torg på andra sidan Enebybergsvägen.

utökat planområde östra Eneby torg

Projektområdet utökas med de rödmarkerade fastigheterna. Bostäderna i det blåmarkerade området ingår sedan tidigare i uppdraget, men kommer att utredas i ett senare skede.

Ett program till detaljplan togs fram i enlighet med det uppdrag byggnadsnämnden fick av kommunstyrelsen den 21 maj 2012. Ett programsamråd genomfördes under perioden 5 november 2013 - 7 januari 2014.

Handlingar

Samrådshandlingar 22 maj - 31 juli 2017
Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev
Kungörelse om samråd

Programhandlingar 5 november 2013 - 7 januari 2014
Programhandling 2013

Underliggande utredningar
1. Arkitektförslag Aros/Kjellander Sjöberg, 2017-04-13 rev 2017-05-19
2. Arkitektförslag Patriam/Semrén + Månsson, 2017-04-12 rev 2017-05-19
3. Illustrationsplan, 2017-03-29, rev 2017-05-19
4. Behovsbedömning
5. Tekniskt PM geoteknik, Geosigma, 2017-03-22
6. Dagvattenutredning Eneby torg, Geosigma, 2017-03-23 rev 2017-05-19
7. Bullerutredning, Åkerlöf-Hallin, 2017-04-18
8. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Geosigma, 2017-03-29
9. Gatusektioner, Tyéns, 2017-03-24
10. Trafikutredning Östra Eneby torg, Tyréns, mars 2017
11. Gestaltningsprogram för allmän plats, WSP, 2017-03-24 rev 2017-05-19
12. VA-teknisk utredning, ÅF, 2017-03-17
 
Övriga handlingar
Beslut BN 2017-12-06 § 129 Detaljplan för Östra Eneby torg Redovisning av samråd 
Beslut BN 2017-06-14 § 63 Uppdrag om nytt planförslag och nytt samråd avseende Östra Eneby torg
Beslut BN 2017-05-10 § 53 Beslut om plansamråd och kungörelse av ställningstagande om miljöbedömning
Beslut KS 2017-02-13 § 20 - utökat planuppdrag
Beslut KS 2015-08-31 § 104 planuppdrag
Beslut KS 2012-05-21 § 86 planprogram 

Programsamrådsredogörelsen är inte tillgänglig på hemsidan pga att den innehåller personuppgifter.


Planförfarande

Planen handläggs med utökat förfarande

Kontakt

Jonas Carlsson, planarkitekt
08-568 916 69