Dialog om Djursholms torg

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Djursholms torg
Danderyds kommun planerar att rusta upp och utveckla Djursholms torg. Det innebär att vi kommer planera för nya lokaler, bostäder och mötesplatser samt utreda hur gatumiljön och Samsöparken kan förbättras. Sedan tidigare pågår en upprustning av kajen i Samsöviken. Genom att ta ett helhetsgrepp vill vi skapa ett ännu attraktivare och mer tillgängligt kommundelscentrum.

Satsningen möjliggörs av att kommunen äger mark i området som kan säljas så att nya lokaler och bostäder kan uppföras. Den plats som anses vara lämplig för bostäder och lokaler ligger där ändhållplatsen för bussar finns i dag. Platsens befintliga kvaliteter, kulturhistoriska värden och de utvecklingsbehov som finns blir utgångspunkt för arbetet.

Diagram över de olika stegen och planarbetet för utvecklingen av Djursholms torg

Ett planarbete har påbörjats och kommer att genomföras i dialog med boende, företagare och andra som besöker området. Genom att involvera olika intressenter i tidigt skede hoppas vi få fram ett så bra förslag som möjligt. Dialogerna sker som en del i det tidiga utredningsarbetet. Tillsammans med andra tekniska utredningar kommer resultatet att ligga till grund för ett samrådsförslag.

Resultetet från dialogerna sammanställs som underlag för förslaget och delges politikerna som slutligen beslutar om utformning och genomförande. Dialogresultatet kommer när det är färdigställt också att publiceras på den här sidan.

Webbenkät

Första delen i dialogen är en webbenkät som du kan besvara här:

Webbenkät

Senaste dagen att besvara webbenkäten är den 26 maj. 

Områdesvandring 16 maj

Den 16 maj kl 13-15 och kl 18-20 arrangerades en gemensam promenad i området runt Djursholms torg. Stort tack till er som deltog! Vi har fått in många olika och värdefulla synpunkter som ska sammanställas. När sammanställningen är klar kommer den att publiceras på denna sida.

Dialogseminarium 22 maj

Den 22 maj kl 18-21 arrangeras ett dialogseminarium på Djursholms slott. Kvällen kommer bland annat att innehålla en föreläsning om Djursholms historiska utveckling, en presentation av projektet samt vad som framkommit i dialogen hittills. Därefter kommer arbete kring olika frågeställningar att ske i mindre grupper. På seminariet kommer både tjänstemän och politiker att delta. 

Seminariedelen av kvällen kommer att filmas. Det görs för att de som inte har möjlighet att delta i seminariet ska kunna ta del av det i efterhand. Gruppdiskussionerna kommer inte att filmas.

Eftersom antalet platser är begränsat behöver du föranmäla dig. Senaste dag för anmälan är den 15 maj.

Anmälan till dialogseminarium

Riktade insatser

För att nå målgrupper som vanligtvis inte brukar delta i dialoger, som exempelvis ungdomar och företagare, kommer det också att göras riktade insatser med fokusgrupper och referensgrupper.

Detaljplaneprojektet Djursholms torg

Här kan du läsa mer om detaljplaneprojektet: 

Djursholms torg