Översiktsplan

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

översiktsplan
Översiktsplanen ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner och bygglov.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen visar huvuddragen i markanvändning och byggande och ska ses som kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning.

Danderyds nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 3 april 2006.

Förslag till ny översiktsplan

Kommunen tog under 2013 fram ett förslag till ny översiktsplan, Danderyd 2030. Under hösten 2013 pågick ett samråd där bland annat kommuninvånare kunde ge synpunkter på förslaget.

Förslag till ny översiktsplan 2030