Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Gräsytor

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Gräsmatta
I Danderyds kommun sköts gräsytorna av Tekniska kontoret. Det finns olika sorters gräsmarker som alla kräver olika skötsel.

Gräsmattor

Dessa finns ofta i parker och andra större områden där gräset ska vara kort hela säsongen. Skötseln sker med max fjorton dagars intervall. I enstaka parker sker klippning med tätare intervall. Gräsklippningen anpassas efter försommarens snabbare grästillväxt. På vissa gräsytor finns det lökplanteringar. För att lökblomningen ska kunna återkomma undantas dessa ytor från gräsklippning i början av säsongen.

Vägkanter

Vid större gator och vägar, inklusive gång- och cykelvägar, sköter anläggningsavdelningen vägkanterna med vägkantslåtter för framkomlighetens skull. Denna sker tre gånger per år. Kravet på gräsytorna är att de inte får skymma eller växa in över vägar, gång- och cykelbanor.

Ängsytor

Flera av kommunens gräsytor är ängar. De sköts genom ängsslåtter, där det slagna gräset plockas upp och rundbalas, hässjas eller läggs separat i hökomposter beroende på yta. Denna skötsel sker med häst eller traktorer.

Alla ängsytor är indelade i två delar där den första delen slås i slutet av juni och den andra i slutet av augusti. Många ytor är uppdelade i mindre delytor på grund av detta.  Det innebär att det alltid finns nyslagna ängar under hela säsongen i kommunen. Ängsväxter trivs med denna skötsel och det gör även många djur. Ytterligare en fördel är att det blir en lägre och glesare vegetation i ytorna med denna skötsel.

Skogsbryn

Det finns delar av ängar där gräset får vara högre permanent, till exempel mot skogskanter och där det inte är i vägen. Ibland får bårder av högt gräs runt grönytor även fungera som en skärm mot trafikmiljöer.

All skötsel sker med kontraktsbundna entreprenörer. Kommunen har en entreprenör som sköter gräsmattor, en som sköter ängsytorna med traktorer och en hästentreprenör som sköter de ängsytor som slås med häst. Vägkanterna sköts via en vägkantsentreprenör.