Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Buller

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

buss i närbild
Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet vilket kan variera från person till person.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man främst från gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. Riktvärdena är olika beroende på om ljudet kommer från till exempel vägtrafik, spårtrafik eller byggen, eller om det handlar om buller inomhus från till exempel ventilation eller tvättstugor.

Höga ljudnivåer

Naturvårdsverkets riktvärden för buller

Trafikbuller

Trafiken är den dominerande källan till buller i Danderyd. Buller från väg- och spårtrafik orsakar höga ljudnivåer både inomhus och utomhus.

Buller från vägtrafik

Buller från spårtrafik

Byggbuller

Vid all byggnation uppstår buller i olika former. Bullret kan komma från själva byggnadsarbetena, från transporter inom byggplatsen eller från till exempel en fläkt på byggområdet.

Buller från byggarbetsplatser

Buller från grannar och fläktar

Beroende på var man upplever sig störd av bullret används olika bedömningsgrunder och riktvärden. Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus.

Buller i bostaden

Luftvärmepump och buller

Buller från restauranger och offentliga lokaler

Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Dandryds kommun har tagit fram hälsoskyddsriktlinjer gällande höga ljudnivåer och störande buller från restaurangverksamhet och andra offentliga lokaler i kommunen.

Hälsoskyddsriktlinjer

Hälsoskydd - Klagomålsblankett

Vill du göra en bullermätning?

Se Gula sidorna under "akustikkonsulter" eller sök på nätet.  Där hittar du företag som kan hjälpa dig att göra en mätning. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör inte mätningar på beställning.