Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Förrättningar och avstyckning, servitut

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Lantmäteriet
Telefon: 0771-63 63 63 

Ansökan om förrättning skickas till Lantmäteriet då alla förrättningsåtgärder inom Danderyds kommun hanteras av Lantmäteriet. Lantmäteriet har även information om de servitut och nyttjanderätter som kan finnas på din fastighet.

Olika förrättningsåtgärder

För att ansöka om förrättning ska du kontakta Lantmäteriet. Det finns olika typer av förrättningsåtgärder:

Reglering innebär att en hel eller en del av en annan fastighetsyta överförs från en fastighet till en annan.

Avstyckning innebär att en del av en fastighet avskiljs och bildar en helt ny fastighet.

Klyvning innebär att en fastighet som har flera ägare delas upp så att varje ägare får en egen del av ursprungsfastigheten. Ursprungsfastigheten upphör i samband med klyvning.

Sammanläggning innebär att flera fastigheter slås ihop och bildar en ny fastighet. 

Fastighetsbestämning innebär att en fastighets gränser reds ut och bestäms i de fall det råder oklarheter kring dess läge. Fastighetsbestämning kan även göras då det råder oklarheter kring en fastighets areal. 

Servitut

Kommunen har sällan fullständiga uppgifter om servitut och ledningsrätter, kontakta Lantmäteriet för uppgifter och mer information.

Servitut betyder att en fastighet får rätt att nyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel handla om att använda en utfartsväg över grannens fastighet eller att dra och nyttja ledningar över en annan fastighet.

Det finns två typer av servitut:

Officialservitut är ett servitut som har betydelse för att en fastighet ska kunna fungera. Detta servitut kan även upplåtas tvångsvis. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret.

Avtalsservitut är ett servitut som två fastighetsägare kan skriva på egen hand. En förutsättning för att bilda ett avtalsservitut är att parterna är överens. Även avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret för att det ska vara bindande vid ett ägarbyte.

Mer information

Lantmäteriet