Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Solenergi och solceller

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Genom att installera solpaneler eller solceller på ditt tak kan du producera din egen värme och el och bli mer självständig samtidigt som du gör en insats för miljön.

solkarta över Danderyd

Solkarta visar solpotentialen för ditt tak

Danderyds kommun erbjuder dig möjligheten att ta reda på ditt taks solpotential genom en solkarta. Solkartan utgår från lasermätningar och tar hänsyn till ditt taks lutning och ger dig en indikation på hur mycket energi en solanläggning kan producera på ditt tak. Solkartan ger en första bild inför kontakt med installatör och tar inte hänsyn till skuggning från tex växtlighet. 

Film: Vilken solpotential har ditt tak?

Se solpotential med solkartan

Läs mer om solkartan 

Bygglov för solpaneler eller solceller

Uppförande av solceller/solfångare på tak eller fasad kräver i regel bygglov som en väsentlig fasadförändring.
Är anläggningen mindre än 1 kvm eller placerad på en friggebod krävs dock inte bygglov. Det sistnämnda så länge åtgärden inte påverkar byggnadens höjd eller storlek så att den inte längre kan räknas som en friggebod.

En komplett ansökan ska innehålla:

Ansökan om bygglov

Ansökan och handlingar kan e-postas till eller skickas med post till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11. Om handlingar e-postas, bifoga varje handling som en egen fil i pdf-format.
Ansökan om bygglov

Situationsplan

Kartor beställs via kart- och mätavdelningens e-tjänst. Den planerade åtgärden ska ritas in på kartan. Situationsplanen ska vara måttsatt och avstånd till fastighetsgränser ska anges. Normalt i skala 1:400. Kartor är en färskvara som inte får vara äldre än två år.
Kart- och mätavdelningens e-tjänst

Fasadritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 med huvudmått utsatta. Alla fyra sidor på byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda, tydliga och lättlästa. De mått som redovisas på fasadritningarna måste inkludera fasadmaterial.

Detaljritning

Redovisa tekniska lösningar och byggdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt, så som anläggningens uppbyggnad, mått, vinklar, infästningar i bärande konstruktioner med mera.

Takplan

Redovisa hur solenergianläggningen ska placeras på taket.
Takplanen ska vara måttsatt. Befintliga skorstenar, installationer med mera ska också redovisas.

Kontrollplan

Ska beskriva den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan-och Bygglagen.

Bild

Fotografi/fotografier på byggnaden.

Produktblad

Ska inkludera beskrivning av utvändiga material och kulörer på solanläggningen med uppgift om NCS kulörer/färgtyp.

Tid och kostnad

Från det att ärendet anses komplett är handläggningstiden ca 4-6 veckor.
För en enkel anläggning är avgiften 2527 kronor och för en större solenergianläggning 4784 kronor.

Bidrag för investeringar i solceller

För solceller som ansluts till elnätet finns ett statligt stöd att söka hos Länsstyrelsen. Företag kan få bidrag för maximalt 30% av installationskostnaden och för övriga gäller 20%. Stödet beräknas på hela kostnaden för installationen. Stödet kan inte kombineras med andra kommunala eller statliga stöd eller ROT-avdrag. För solfångare finns inget stöd, men ROT-avdrag kan användas för arbetskostnaden.

Mer information

Information om solenergi, energi- och klimatrådgivningen

Information kring bidrag för solceller, Länsstyrelsen

Svensk solenergi

Solceller, Energimyndigheten