Oljecistern

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Teckning av cistern under jord
Du måste anmäla till miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun om du vill installera eller avinstallera en oljecistern. Har du en oljecistern ska den besiktigas regelbundet.

Anmälan vid installation

Installerar du en ny cistern ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret i god tid (minst fyra veckor) innan installationen sker.  Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret för ytterligare information om vad som gäller vid installation av cistern.

Anmälan vid avinstallation

Om du inte använder oljecisternen ska du tömma och rengöra den. I annat fall ska den genomgå återkommande kontroll. När cisterner tas ur bruk är det viktigt att påfyllningsrören tas bort eller plomberas så att inte påfyllning kan ske av misstag. Om du tar din cistern ur bruk ska du skicka in en avanmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Blankett finns under relaterade dokument.

Cistern ur bruk - Blankett för avanmälan

Information om att ta cistern ur bruk

Varför är det viktigt att kontrollera cisternen?

Med tiden blir cisterner eller rörledningar utsatta för rostangrepp. Rosten kommer ofta inifrån och mindre läckage kan vara svåra att upptäcka. Detta gäller särskilt om läckaget sker i mark eller från rörledningar i betong. Skulle ett läckage ske kan skadorna vara svåra och dyra att åtgärda.

Oljeutsläpp kan ställa till stora problem om oljan kommer ut i mark eller vatten. En liter olja kan leda till att en miljon liter vatten blir odrickbart. Om olja läcker ut ska du omedelbart se till att stoppa det.

Som ansvarig för oljecisternen, till exempel om du är fastighetsägare eller verksamhetsutövare, ska du se till att hantering och lagring sker på rätt sätt, att föreskrivna kontroller sker och att eventuella brister åtgärdas.

Hur ofta ska din cistern kontrolleras?

Alla cisterner med en volym över 1 kubikmeter ska kontrolleras regelbundet. Hur ofta cisterner ska kontrolleras beror på vilket material de är gjorda av och var de är placerade. Kontrollen måste utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC.

Om cisternen inte kontrolleras med de intervall som lagstiftningen kräver kan det bli problem att få ut ersättning på försäkringen om läckage uppstått.

Mer information

Värmepump

Förorenade områden