Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Avgifter för bygglov

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

För behandling av bygglovansökan eller ansökan om en anmälningspliktig åtgärd behöver du betala en avgift.

I dokumentet Vad kostar lovet/anmälan visas exempel på avgifter för de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Bygglovstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Vad kostar lovet/anmälan

Prisexemplen gäller för ärenden inom detaljplanelagt område utan avvikelse från gällande detaljplan. Areor beräknas i bruttoarea, BTA, det vill säga mätbara delar av våningsplan, plus eventuell öppenarea, OPA, vilket innebär mätbara öppna konstruktioner som exempelvis carportar.

Eventuella kartavgifter, lägeskontroll med mera debiteras separat. Eventuella anläggningsavgifter för vatten och avlopp debiteras separat enligt kommunens VA- taxa. Observera att en anläggningsavgift tas ut för projekt som innebär en tillkommande bruttoarea även om inga nya VA- anslutningar görs.

Kart- och mättaxa 2018

Avgifter för vatten och avlopp